หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ข้อบังคับ