หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   หลักสูตร
โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Course Design for Course Director"
กำหนดการ จัดทำ มคอ. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
    - ยังไม่มีข้อมูล
 
แผนการศึกษา
    - ยังไม่มีข้อมูล
 
ประกาศ คำสั่ง หนังสือ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
     คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
     ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
แบบฟอร์ม มคอ - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
     F TQF3_MU DDS2019 -TH  
     F TQF4_MU DDS2019 -TH  
     F TQF6_MU DDS2019 -TH  
     F-TQF7_MU DDS2021  
     คำอธิบายรายวิชา  
     ตัวอย่าง มคอ.3 รายวิชาเฉพาะ  
     ตัวอย่าง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป  
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes, PLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub Program-level Learning Outcomes, SubPLOs)  
แบบฟอร์ม มคอ - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
    - ยังไม่มีข้อมูล
 
การปรับปรุงหลักสูตร - เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2559  
     คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  
     แบบฟอร์มขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร สำหรับภาควิชา Update