ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (กรณีต่อยอด) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 04 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (กรณีต่อยอด)

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ให้มารายงานตัว ลงทะเบียนเรียน

ในวันที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมสมพร  เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.  ลงชื่อรายงานตัว รับเอกสาร ทป.001 ข้อมูลนักศึกษาใหม่และเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมใจศึกษา

2.  ยื่นสำเนาเอกสารวุฒิการศึกษาหรือสำเนาใบแสดงผลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

     ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จำนวนท่านละ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.  ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

4.1  ส่งคืนเอกสาร ทป.001 และ เอกสารเข้าร่วมกิจกรรมฯ

4.2  ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ / ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1

                  ปีการศึกษา 2562

4.3  วัดตัว ตัดชุด สั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา รับเอกสารตำราเรียน พร้อมชำระเงิน

                     นักศึกษาชาย      ค่าใช้จ่ายประมาณ 9,545บาท

                     นักศึกษาหญิง    ค่าใช้จ่ายประมาณ 9,990 บาท

           

 ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์