หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
21/12/2563 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
31/12/2563 วันสิ้นปีเก่า
01/01/2564 วันขึ้นปีใหม่
06/04/2564 วันจักรี
13/04/2564 - 15/04/2564 วันสงกรานต์
06/06/2564 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา