หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
13/07/2563 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
27/07/2563 หยุดตามมติ ครม
28/07/2563 วันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
12/08/2563 วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
12/08/2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
16/08/2563 *
25/08/2563 อบรมการดูแลบำรุงรักษายูนิต
27/08/2563 พิธีไหว้ครู
04/09/2563 หยุดตามมติ ครม
07/09/2563 หยุดตามมติ ครม
09/09/2563 วันเกษียณอายุฯ
10/09/2563 พิธีไหว้ครู
24/09/2563 วันมหิดล
13/10/2563 วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภมิพลอดุลยเดชฯ
21/10/2563 วันทันตสาธารณสุข
23/10/2563 วันปิยมหาราช
27/10/2563 จัดสถานที่
28/10/2563 พิธีมอบประกาศนียบัตร
19/11/2563 - 20/11/2563 หยุดตามมติ ครม
26/11/2563 - 27/11/2563 สัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์
05/12/2563 วันสำคัญของชาติไทย
10/12/2563 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11/12/2563 หยุดตามมติ ครม
20/12/2563 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา