หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
20/02/2566 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
28/02/2566 พบอ.ที่ปรึกษา
06/03/2566 วันมาฆบูชา
06/04/2566 วันจักรี
13/04/2566 - 15/04/2566 วันสงกรานต์
04/05/2566 วันฉัตรมงคล
05/06/2566 ชดเชย วันวิสาขบูชา
16/07/2566 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา