หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
04/07/2565 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
13/07/2565 วันอาสาฬหบูชา
14/07/2565 วันเข้าพรรษา
15/07/2565 วันหยุดกรณีพิเศษ(ครม)
28/07/2565 วันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
12/08/2565 วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
12/08/2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
18/08/2565 พิธีไหว้ครูปฏิบัติการคลินิก
14/09/2565 วันเกษียณอายุฯ
15/09/2565 พิธีไหว้ครู.
23/09/2565 งานวันมหิดล
13/10/2565 วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
14/10/2565 วันหยุดกรณีพิเศษ(ครม)
21/10/2565 กิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข
23/10/2565 วันปิยมหาราช
24/10/2565 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
16/11/2565 - 18/11/2565 วันหยุดตามมติ ครม.
04/12/2565 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา