หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2563 วันพุธ ที่ 15 ก.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 17 ก.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การประดิษฐ์ตัวอักษร
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
09.00-10.00   
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : ส่วนต่างๆของฟัน
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : โครงสร้างสร้างพื้นฐานและขอบเขตของช่องปาก
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00   
  
  
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การสบฟันปกติและผิดปกติ
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การจำแนกฟันแท้และรากฟัน
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : บทนำวิชาทันตวิทยา ชุด ประเภท หน้าที่ของฟันและการเรียกชื่อฟัน
อาจารย์ : ศ.คลินิกเกียรติทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : ทันตสุขศึกษาคืออะไร บทบาทของผู้ช่วยทันตแพทย์ต่องานทันตสุขศึกาาและแนวทางการให้ทันตสุขศึกษา
อาจารย์ : อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : โสตทัศนูปกรณ์และการดูแล
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : เล่าเรื่องสิ่งประทับใจ
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
14.00-15.00 DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : สัญลักษณ์แทนฟัน ลำดับ และอายุการขึ้ของฟัน
อาจารย์ : ศ.คลินิกเกียรติทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การแนะนำตัว การพูดในที่ชุมชนและฝึกให้ทันตสุขศึกษา
อาจารย์ : อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การประดิษฐ์ตัวอักษร
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
15.00-16.00 DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : โครงสร้างของฟันและอวัยวะรองรับรากฟัน
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 20 ก.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 21 ก.ค. 2563 วันพุธ ที่ 22 ก.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. 2563
08.00-09.00   
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การพูดในที่ชุมชนและฝึกให้ทันตสุขศึกษา
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Dental chart & Treatment plan (Assistant)
อาจารย์ : อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Sign & Symptom and dignosis in emergency case
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
09.00-10.00   
  
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Role of Dental assistant in charting
อาจารย์ : นายสุพรรณ พรหมบุตร
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Introduction to periodontics and periodontium บทนำวิชาปริทันตวิทยาและอวัยะปริทันต์
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00 DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : ระบาดวิทยาและผลกระทบของการคิดเชื้อทางทันตกรรม ความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
  
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : เชื้อก่อโรคที่สำคัญทางทันตกรรมและวงจรการติดเชื้อ
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Inflammatory periodontal diseases and etiology โรดการอับเสบของอวัยวะปริทันต์และสาเหตุ
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00   
  
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal instruments - Nonsurgical treatments เครื่องมือรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : OPD Orientation
อาจารย์ : นายพิริยะพง อินต๊ะแสน
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การใช้สื่อและการบริหารสื่อสังคมออนไลน์
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การสร้างโปสเตอร์และการใช้สี
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal instruments - Nonsurgical treatments เครื่องมือรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ : นางสาวนุชศรา คุ้มโนน้อย
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
14.00-15.00 DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Patient history
อาจารย์ : อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การจำแนกฟันน้ำนมและรากฟัน
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การให้ทันตสุขศึกษา 1
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal instruments sharpening การลับเครื่องมือปริทันต์
อาจารย์ : นางรุ่งรวงทอง วงละคร
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00 DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Diagnosis tools & Complete Diagnosis
อาจารย์ : อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 28 ก.ค. 2563 วันพุธ ที่ 29 ก.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 31 ก.ค. 2563
08.00-09.00 หยุดตามมติ ครม 
วันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : บทนำวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวอัญชลีกร ปะติตังโข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal instruments - Nonsurgical treatments เครื่องมือรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ : นางสาวนุชศรา คุ้มโนน้อย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal treatment procedure Nonsurgical treatment กระบวนการรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
09.00-10.00 DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : การช่วยงานฟันเทียมตืดแน่น
อาจารย์ : นางสาวอัญชลีกร ปะติตังโข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
10.00-11.00 DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : หน้าที่ของผู้ช่วยทันตแพทย์ในงาน ทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ จำปาทอง
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : องค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม และบทบาทของผู้ช่วยทันตแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Impression materials - alginate
อาจารย์ : นางเกษราภรณ์ จิณะกับ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
12.00-13.00   
  
  
13.00-14.00 DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ - 
DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : แนะนำวิชาและวัตถุประสงค์การทำงานทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การแนะนำงา่นทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
14.00-15.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : หลักการทำงานให้ง่าย
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : ฟันผุและการป้องกัน
อาจารย์ : อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การเลือกอุปกรณ์และการดูแลอุปกรณ์ทำงานทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การจำแนกชนิดของโพรงฟันและขั้นตอนการเตรียมโพรงฟัน
อาจารย์ : อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 


  สัปดาห์ที่ 4: 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 03 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 04 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 05 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 06 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 07 ส.ค. 2563
08.00-09.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Properties of dental materials
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การใส่ยาในโพรงฟัน วัสดุรองพื้น และวัสดุอุดขั่วคราว
อาจารย์ : อ.ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าและความผิดปกติของการหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การทำลายเชื้อและการทำให้เครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การบูรณะฟันด้วยวัสดุอุดอมัลกัม
อาจารย์ : อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
09.00-10.00 DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : การช่วยงานพิมพ์ปากทำแบบศึกษา
อาจารย์ : นางเกษราภรณ์ จิณะกับ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Dental emergency & Chairside procedure for emergency treatment
อาจารย์ : นายพิริยะพง อินต๊ะแสน
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การช่วยงานการรักษาผู้ป่วยความผิดปกติของการหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00 DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในงานทันตกรรมและการทำความสะอาดมือ
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Record Keeping
อาจารย์ : นางสาวแก้วกัลยาณ์ อิทธิวรพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal chart บัตรปริทันต์
อาจารย์ : นางสาวพรรณสุดา ผลชะอุ่ม
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : ส่งและเฉลยแบบฝึกหัด
อาจารย์ : นางสาวแก้วกัลยาณ์ อิทธิวรพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Gypsum
อาจารย์ : นางสาวสิณีนาฏ แสนรัมย์,นางสาวสุปราณี ขันพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : Infection Diseases
อาจารย์ : อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : สาธิตและปฏิบัติ Alginate
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ - 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : การช่วยงานฟันเทียมโครงโลหะถอดได้
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : การช่วยงานฟันเทียมทั้งปาก
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
14.00-15.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Impression materials - Rubber base,Silicone
อาจารย์ : นางสาวนิภา ทีฆาวงค์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Rotary cutting instrument
อาจารย์ : นางสาววงเดือน เพชรโคกแปะ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 107 Oral Medicine  
หัวข้อ : แบ่งกลุ่มมอบหมายแบบฝึกหัดสืบค้นแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย กรณีเบิก คืน สืบค้นติดตามแฟ้ม อ่านรายงานผู้ป่วยเพื่อเตรียมช่วยปฏิบัตืงานฉุกเฉิน
อาจารย์ : นางสาวแก้วกัลยาณ์ อิทธิวรพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 


  สัปดาห์ที่ 5: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 2563
08.00-09.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Dental waxes
อาจารย์ : อ.ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การบูรณะฟันวัสดุสีเหมือนฟัน
อาจารย์ : อ.ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
09.00-10.00 DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Dental cement
อาจารย์ : อ.ทพ.ณัฐ ภัทรพงศกร
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การแนะนำและขอบเขตงานรักษาคลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ทพ.สิทธิโชค โอศิริ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Oral hygiene instruction การแนะนำวิธีดูแลสุขภาพช่องปาก
อาจารย์ : นางสาวพรรณสุดา ผลชะอุ่ม
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00 DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยในงานรักษาคลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Instrumentation chairside procedure for nonsurgical periodontal treament เครื่องมือ การช่วยงานข้างเก้าอี้เพื่อการรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00 DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การใส่แผ่นยางกั้นน้ำลาย
อาจารย์ : อ.ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การจัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือเพื่อทำงานทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การช่วยงานการประเมินและดูแลผู้ป่วยความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : งานทันตกรรมประดิษฐ์ประยุกต์ และทบทวนเนื้อหาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรัชนี ชัยสาลี
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การช่วยงานการทำเครื่องมือในช่องปาก
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B2 
14.00-15.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : พื้นที่การทำงานและการจัดพื้นที่การทำงานทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพญ.สิรินทิพย์ อมรสุรเดช
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : การทำบัตรผู้ป่วยคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : แนะนำคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
อาจารย์ : นางสาวอำไพ ยอดพรหม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B2 
15.00-16.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : ท่านั้งทำงานชองผู้ช่วยทันตแพทย์และท่านอนของผู้ป่วย
อาจารย์ : อ.ทพญ.เพ็ญพิชชา พิทยาพิบูลพงศ์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การขยายและตกแต่งคลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.จิตรานันท์ แก้วแพรก
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 101 Dental Anatomy and Masticatory Science  
หัวข้อ : แนะนำเครื่่องมือทันตกรรมที่ใช้ในคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
อาจารย์ : นางสาวอำไพ ยอดพรหม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B2 


  สัปดาห์ที่ 6: 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 17 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 18 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 19 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 21 ส.ค. 2563
08.00-09.00 DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : ระบบงานหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
อาจารย์ : นางสาววิภาดา ทองไทย
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การล้างและการใส่ยาในคลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การฟอกสีฟันและการบูรณะฟันภายหลังการรักษา
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : ฝึกปฏิบัติการป้องกันการแพร๋กระจายเชื้อในงานทันตกรรมและการทำความสะอาดมือ
อาจารย์ : นางนิลุบล ไทยรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำที่มีผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมในหน่วยทันตกรรม
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
09.00-10.00 DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การป้องกันการติดเชื้อ วัณโรค ,HIV,Hepatitis B และ C ในงานทันตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางทันตกรรม
อาจารย์ : อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การลองแท่งอุดหลักและการอุดคลองรากฟัน
อาจารย์ : อ.ทพ.ชิตพล ชัยมานะการ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การดูแลรักษาและการทำให้เครื่องมืรักษาคลองรากฟันปราศจากเชื้อ
อาจารย์ : นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00 DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยงาน ทันตกรรมหัตถการ
อาจารย์ : อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การช่วยงานข้างเก้าอี้งานรักษาคลองรากฟัน
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00 DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : บทนำของศัลยกรรมปริทันต์ ชนิดของงานศัลยกรรมปริทันต์ Introdouction to periodontal surgery and procedure และคำแนะนำผู้ป่วยสำหรับการรักษาศัลยกรรมปริทันต์ Patient insturction for surgical periodontal treatment ครั้งที่ 1
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : บทนำของศัลยกรรมปริทันต์ ชนิดของงานศัลยกรรมปริทันต์ Introdouction to periodontal surgery and procedure และคำแนะนำผู้ป่วยสำหรับการรักษาศัลยกรรมปริทันต์ Patient insturction for surgical periodontal treatment ครั้งที่ 2
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การประยุกต์การเปลี่ยนเครื่องสำหรับการทำงาน
อาจารย์ : นางสมัญญา ยิ้มถนอม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
  
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรักษาคลองรากฟัน
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ - 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การดูแลรักษาและทำเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ
อาจารย์ : นางสาวดวงกมล แย้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A2 
DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาศัลยกรรมปริทันต์ Patient prepararation in preiodontal surgical treatment
อาจารย์ : นางสาวอุษา มีเมือง
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
14.00-15.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การเตรียม การผสมวัสดุและการส่งวัสดุ
อาจารย์ : นางสมัญญา ยิ้มถนอม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
  
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : การช่วยงานเก้าอี้ในงานอุดฟัน
อาจารย์ : อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A2 
DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : การเตรียมตัวผู้ช่วยทันตแพทย์ Assistant preparation in periodontal surgical treatment
อาจารย์ : นางสาวอุษา มีเมือง
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การดูแลผู้ป่วย ก่อนระหว่างและหลังการบำบัด
อาจารย์ : นางสมัญญา ยิ้มถนอม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
  
DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : การช่วยงานข้างเก้าอี้ในงานศัลยกรรมปริทันต์ Chairside in periodontal surgical treatment
อาจารย์ : นางสาวอุษา มีเมือง
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 


  สัปดาห์ที่ 7: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 24 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 25 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 26 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 28 ส.ค. 2563
08.00-09.00 DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : ดูระบบงานคลินิกปริทันตวิทยา
อาจารย์ : นางสาวอุษา มีเมือง
ห้องเรียน : คลินิกปริทันตวิทยา - 
อบรมการดูแลบำรุงรักษายูนิต 
DTDA 106 Prosthodontics  
หัวข้อ : การให้คำแนะนำอนามัยช่องปากผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาววัชราภรณ์ จำปาทอง
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B1 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Periodontal dressing ยาปิดแผลปริทันต์
อาจารย์ : นางสาวอุษา มีเมือง
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
Clinic 
09.00-10.00 DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : บทนำของศัลยกรรมปริทันต์ ชนิดของงานศัลยกรรมปริทันต์ Introdouction to periodontal surgery and procedure และคำแนะนำผู้ป่วยสำหรับการรักษาศัลยกรรมปริทันต์ Patient insturction for surgical periodontal treatment ครั้งที่ 3
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 103 Operative Dentistry  
หัวข้อ : เครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยงาน ทันตกรรมหัตถการ
อาจารย์ : นางสาวศิวพร ศรีปราชญ์,นางสาวสุพัตรา เอี่ยมศรี
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B1 
DTDA 114 Periodontics  
หัวข้อ : Patient instruction for nonsurgical periodontal treatment pre & post คำแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษาโรคปริทันต์แบบไม่ผ่าตัด
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00 DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : มอบหมายงานกลุ่ม และทำงานกลุ่ม
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
11.00-12.00   
DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Acrylic resin
อาจารย์ : ศ.คลินิกดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การเปลี่ยนเครื่องมือวิธีที่ 1
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การให้ทันตสุขศึกษา 1
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การฝึกปฏิบัติการทำงานข้างเก้าอี้ทันตกรรม
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : คลินิกกลาง - 
พิธีไหว้ครู 
Clinic 
14.00-15.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การเปลี่ยนเครื่องมือวิธีที่ 2
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00 DTDA 110 Fourhanded Dentistry  
หัวข้อ : การใช้ท่อดูดแรงสูงแบบที่ 1 และ 2
อาจารย์ : อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
  


  สัปดาห์ที่ 8: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 04 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 31 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 01 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 02 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 03 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 04 ก.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
หยุดตามมติ ครม 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำที่มีผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมในหน่วยทันตกรรม
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกกลาง - 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 9: 07 กันยายน พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 08 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 09 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 11 ก.ย. 2563
08.00-09.00 หยุดตามมติ ครม 
Clinic 
Clinic 
พิธีไหว้ครู 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
วันเกษียณอายุฯ 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 10: 14 กันยายน พ.ศ. 2563 - 18 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 15 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 18 ก.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : สาธิตและปฏิบัติ Dental cement
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 11: 21 กันยายน พ.ศ. 2563 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 22 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : Review of Dental material
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B1 
วันมหิดล 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การดูแลรักษาและการทำให้เครื่องมืรักษาคลองรากฟันปราศจากเชื้อ
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ - 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 12: 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 02 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 30 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 01 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 02 ต.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 132 Infection and Control in Dentistry  
หัวข้อ : ฝึกปฏิบัติป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานและการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกศัลยกรรมช่องปาก - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 13: 05 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 09 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 06 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 07 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 08 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 09 ต.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00 ตารางสอบ 
10.00-11.00   
11.00-12.00 ตารางสอบ 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : เครื่องมือ วัสคุและอุปกรณ์ในงานศัลยกรรมปริทันต์ Instrument and material in periodontal surgical treatment. การเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานศัลยกรรมปริทันต์ Instrument prepatation in periodontal surgical treatment. การเก็บทำความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศัลยกรรมปริทันต์ Cleaning process of periodontal surgical instrum
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกปริทันตวิทยา - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 14: 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 13 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 14 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภมิพลอดุลยเดชฯ 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การให้ทันตสุขศึกษา 2
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00 DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : การให้ทันตสุขศึกษา 2
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 15: 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 19 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 20 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 23 ต.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
วันทันตสาธารณสุข 
Clinic 
วันปิยมหาราช 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 16: 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 26 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 28 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 30 ต.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00 ตารางสอบ 
10.00-11.00 พิธีมอบประกาศนียบัตร 
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
จัดสถานที่ 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 17: 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 02 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 03 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 04 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 05 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 06 พ.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00 ตารางสอบ 
10.00-11.00   
11.00-12.00 ตารางสอบ 
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : นำเสนอผลงานการให้ทันตสุขสึกษา
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00 DTDA 116 Oral Health Education in Community  
หัวข้อ : นำเสนอผลงานการให้ทันตสุขสึกษา
อาจารย์ : นายจิรพงษ์ จำปาแฝด,อ.ทพญ.สิตาภา พิจิตบันดาล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A1 
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 18: 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 09 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 115 Endodontics  
หัวข้อ : การผสมวัสดุในงานเอ็นโดดอนต์
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 19: 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 17 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 18 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
หยุดตามมติ ครม 
หยุดตามมติ ครม 
09.00-10.00 DTDA 133 Periodontal Surgery  
หัวข้อ : นำเสนอรายงาน
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
ห้องเรียน : ห้องประชุมสมพร เรืองผกา - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 20: 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 25 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
สัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
สัมมนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
09.00-10.00   
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 21: 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 04 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 01 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 02 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 03 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 04 ธ.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
Clinic 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
DTDA 102 Dental Materials  
หัวข้อ : สอบผสมวัสดุ
อาจารย์ :
ห้องเรียน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ - 
Clinic 
Clinic 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 22: 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 08 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 09 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 11 ธ.ค. 2563
08.00-09.00 Clinic 
Clinic 
  
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
หยุดตามมติ ครม 
09.00-10.00   
10.00-11.00 ตารางสอบ 
11.00-12.00   
12.00-13.00   
  
  
13.00-14.00 Clinic 
Clinic 
ตารางสอบ 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 23: 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 15 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 16 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 2563
08.00-09.00   
ตารางสอบ 
  
ตารางสอบ 
  
09.00-10.00   
  
ตารางสอบ 
  
10.00-11.00   
ตารางสอบ 
  
  
  
11.00-12.00   
  
ตารางสอบ 
ตารางสอบ 
  
12.00-13.00   
  
  
  
  
13.00-14.00   
ตารางสอบ 
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
ตารางสอบ 
  
15.00-16.00   
ตารางสอบ