หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 18 เมษายน พ.ศ. 2565 - 22 เมษายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 เม.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 19 เม.ย. 2565 วันพุธ ที่ 20 เม.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เม.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การสบฟัน (Ideal and malocclusion)
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : คีมดัดลวดต่างๆ สำหรับงานดัดลวดทุกชนิด
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : บทนำ (Introduction)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน และการทำแบบจำลองด้วยเรซิน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน(Orthodontic appliance)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอนและฝึกอบรม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : บทนำ คำนิยาม เกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การสำรวจแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
15.00-16.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องหลอมวุ้นเครื่องผสมระบบสูญญากาศตู้อบแบบทนไฟ เครื่องขัดด้วยกระแสไฟฟ้า
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 25 เมษายน พ.ศ. 2565 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 26 เม.ย. 2565 วันพุธ ที่ 27 เม.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 29 เม.ย. 2565
08.00-09.00   
  
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : วัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic material)
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
  
09.00-10.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องบันทึกการสบฟัน เครื่องสำรวจ เครื่องเขย่า หม้ออัดความดัน เครื่องขัดฟัน
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Introduction and prepare model
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้(Removable appliance)
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่าง / การสูญเสียช่องว่าง / ข้อบ่งชี้
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองเรซิน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 02 พ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 03 พ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 04 พ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 05 พ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 06 พ.ค. 2565
08.00-09.00   
  
วันฉัตรมงคล 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่น
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดการกระจาย
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
10.00-11.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องตัดปูน เครื่องเจาะระบบพินเด็กซ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองเรซิน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 4: 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 09 พ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 10 พ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 11 พ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 13 พ.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
วันพืชมงคล 
09.00-10.00   
  
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดอะคริลิก
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00   
  
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเตรียมแบบหลัก
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ค่าของเงินตามเวลา
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00   
  
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ตะขอชนิดลวดดัด
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ดิสทอลชู
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 5: 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 16 พ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 18 พ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 20 พ.ค. 2565
08.00-09.00 ชดเชย วันวิสาขบูชา 
สอบซ่อม DTSD 134 / ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
สอบซ่อม DTSD 131 / ห้อง A8 
  
  
09.00-10.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผา เครื่องเหวี่ยงโลหะด้วยไฟฟ้าเครื่องกรอความเร็วสูง เครื่องกรอแต่งครอบฟันและสลักยึด
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๑
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักกับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 สอนวิชา DTSD 137 อ.สุทัศน์ /เวลา 14.00-17.00 น.ห้อง B7 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 6: 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 24 พ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 25 พ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 สอบซ่อมเคมี (ฺห้องB5) 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Describing Course Outline Listening Unit 13 Small Talk Reading Unit 1 A Cultural Difference: Being On time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 14 Vacations Reading Unit 2 Changing Lifestyles and New Eating Habits
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B4 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : หลักการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๒
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับไม่ได้
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 7: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 03 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 30 พ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 31 พ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 01 มิ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 02 มิ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 03 มิ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
09.00-10.00   
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 15 Apartment Living Reading Unit 3 Technology Competes for Family Time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๓
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นายคงเดช เทศสมบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : หม้อต้มอะคริลิก เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 8: 06 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 06 มิ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 07 มิ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 08 มิ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 09 มิ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การถอดแบบหลักและการทำแบบทนไฟ, การทำกระสวนขี้ผึ้ง ปักสปรู ทำเบ้าหลอม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 16 Movies Reading Unit 4 Language: Is It Always Spoken
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียมและการขัดแต่งโครงโลหะ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ผลตอบแทนจากการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate)
อาจารย์ : รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่นบางส่วน
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นายคงเดช เทศสมบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 9: 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 13 มิ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 14 มิ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 15 มิ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 17 มิ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 17 The Weather Reading Unit 5 Loneliness: How Can We Overcome It
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก1,2,3
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ตู้อบแห้ง เครื่องบ่มด้วยแสง
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน :  
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 1
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ใช้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๑
อาจารย์ : อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นายคงเดช เทศสมบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : Lab.
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 10: 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 20 มิ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 21 มิ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 22 มิ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 24 มิ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๒
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว(Repid maxillary expansion)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
ห้องเรียน : สอน Online  
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรงและการเปลี่ยนแปลงแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 18 Shopping Reading Unit 6 The Importance of Grandmothers
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และการทำแบนด์ (Resistance welding and construction band)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
ตารางสอบ 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed appliance)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Spring retainer ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเลือกฟัน เรียงฟัน และ การแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Spring retainer ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ" 
15.00-16.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ ( Soldering)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 11: 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 - 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 27 มิ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 28 มิ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 29 มิ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 01 ก.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 19 Using the Telephone Reading Unit 7 Innocent Until Proven Guilty: The Criminal Court System
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ อัดและบ่มอคริลิก, การนำแบบหลักกลับมายึดในเครื่องแสดงการสบฟัน แก้ไขการสบฟัน และขัดแต่งฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ควอตฮีลิค และดับเบิ้ลยูอาร์ช
อาจารย์ : อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 12: 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 ก.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 05 ก.ค. 2565 วันพุธ ที่ 06 ก.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 07 ก.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 08 ก.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันที่ใช้นอกปาก (Extra-oral appliance)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 20 Describing Things Reading Unit 8 The Reliability of Eyewitnesses
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้1,2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : พื้นเอียงหน้าชนิดติดแน่น
อาจารย์ : รศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 5
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 13: 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 ก.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 12 ก.ค. 2565 วันพุธ ที่ 13 ก.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. 2565
08.00-09.00   
  
วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
09.00-10.00   
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 21 Directions Reading Unit 9 Solving Crimes with Modern Technology
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ครอบฟันและการดัดแปลง
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ ครั้งที่ 6 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  


  สัปดาห์ที่ 14: 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 ก.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 19 ก.ค. 2565 วันพุธ ที่ 20 ก.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 22 People We Know Reading Unit 10 Ancient Artifacts and Ancient Air
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์ ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น, ชนิดสปริงและเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Fixed & Clear retainer, Clear aligner)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 2
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เมาท์การ์ดทางทันตกรรมเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองเรซิน ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 15: 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 26 ก.ค. 2565 วันพุธ ที่ 27 ก.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 29 ก.ค. 2565
08.00-09.00   
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)
อาจารย์ : ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
ห้องเรียน : สอน Online  
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
09.00-10.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 23 Places Reading Unit 11 Medical Technology: Saving Lives with Robotics
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : อภิปรายกลุ่ม
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ซีเมนต์วัสดุทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 16: 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 01 ส.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 02 ส.ค. 2565 วันพุธ ที่ 03 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 04 ส.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 05 ส.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 24 Health Reading Unit 12 Mars: Our Neighbor in Space
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมไฟฟ้า (Resistance welding) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 3
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมไฟฟ้า (Resistance welding) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
14.00-15.00 สอบ DTSD126 อ.สุมล / ห้อง B4 
15.00-16.00 กิจกรรม 5ส. 
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 17: 08 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 08 ส.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 09 ส.ค. 2565 วันพุธ ที่ 10 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ส.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 12 ส.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Review Listening Unit 13-24 Writing Unit 1 Shapes
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 5 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 18: 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 15 ส.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 16 ส.ค. 2565 วันพุธ ที่ 17 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ส.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. 2565
08.00-09.00   
  
ทำบุญโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 2 Measurements Writing Unit 3 Comparisons and Contrasts
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้ ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 19: 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 22 ส.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 23 ส.ค. 2565 วันพุธ ที่ 24 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ส.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 26 ส.ค. 2565
08.00-09.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : พาลาตัลบาร์ (Palatal bar) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ปลูกป่า สร้างฝาย คืนชีวิตให้แผ่นดิน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม ปลูกป่า สร้างฝาย คืนชีวิตให้แผ่นดิน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
09.00-10.00 DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 4 Classifications and Definitions Writing Unit 5 functions
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : พาลาตัลบาร์ (Palatal bar) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 5
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 20: 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - 02 กันยายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 29 ส.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 30 ส.ค. 2565 วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 01 ก.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 02 ก.ย. 2565
08.00-09.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 7
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผาพอร์ซเลน เครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เครื่องเป่าทราย
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่ (Obturator) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล Functional appliance (Activator, Twinblock)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่ (Obturator) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 6
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น (Fixed retainer) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Clear aligner) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น (Fixed retainer) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Clear aligner) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 21: 05 กันยายน พ.ศ. 2565 - 09 กันยายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 ก.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 06 ก.ย. 2565 วันพุธ ที่ 07 ก.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 08 ก.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 09 ก.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 สอบ DTSD 136 / ห้องสมพร ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
สอบ DTSD 125 / ห้องสมพร ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
ปัจฉิมนิเทศ ปี 2 
สอบ DTSD 140 / ห้องสมพร ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
  
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00   
  
  
สอบ DTSD 142 / ห้องสมพร ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 สอบ DTSD 137 / ห้องสมพร ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ 
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 22: 12 กันยายน พ.ศ. 2565 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 ก.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 13 ก.ย. 2565 วันพุธ ที่ 14 ก.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 16 ก.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 9
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
สอบDTSD 141: ดัดตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน 
10.00-11.00
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 8
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 10
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
สอบDTSD 141: ส่วนประกอบที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 23: 19 กันยายน พ.ศ. 2565 - 23 กันยายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 19 ก.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 20 ก.ย. 2565 วันพุธ ที่ 21 ก.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ก.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 23 ก.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 Make Up 
Make Up 
Make Up 
Make Up 
Make Up 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00