หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 ก.พ. 2562 วันอังคาร ที่ 05 ก.พ. 2562 วันพุธ ที่ 06 ก.พ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 07 ก.พ. 2562 วันศุกร์ ที่ 08 ก.พ. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ : ครั้งที่2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
09.00-10.00   
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : บทนำ (Introduction)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : บทนำ คำนิยาม เกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอนและฝึกอบรม
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การสำรวจแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การสบฟัน (Ideal and malocclusion)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ : ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Describing Course Outline Listening Unit 1 Small Talk Reading Unit 1 A Cultural Difference : Being On time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 2: 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 ก.พ. 2562 วันอังคาร ที่ 12 ก.พ. 2562 วันพุธ ที่ 13 ก.พ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.พ. 2562 วันศุกร์ ที่ 15 ก.พ. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ : ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ : ครั้งที่ 3(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องตัดปูน เครื่องเจาะระบบพินเด็กซ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่าง / การสูญเสียช่องว่าง / ข้อบ่งชี้
อาจารย์ : อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ : ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ชนิดของตะขอ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 2 Part-time Jobs Reading Unit 2 Changing Lifestyles and New Eating Habits
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : คีมดัดลวดต่างๆ สำหรับงานดัดลวดทุกชนิด
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน:ครั้งที่4(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ ( Soldering)
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
15.00-16.00   
  


  สัปดาห์ที่ 3: 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 ก.พ. 2562 วันอังคาร ที่ 19 ก.พ. 2562 วันพุธ ที่ 20 ก.พ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.พ. 2562 วันศุกร์ ที่ 22 ก.พ. 2562
08.00-09.00   
วันมาฆบูชา 
  
  
  
09.00-10.00   
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การจำแนกช่องว่างและการเคลื่อนของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดการกระจาย
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ หม้ออัดความดัน เครื่องอัดอะคริลิก เครื่องขัดฟัน
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่น
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยเรซิน:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 3 Successful Businesses Reading Unit 3 Technology Competes for Family Time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 4: 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 01 มีนาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 ก.พ. 2562 วันอังคาร ที่ 26 ก.พ. 2562 วันพุธ ที่ 27 ก.พ. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.พ. 2562 วันศุกร์ ที่ 01 มี.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องบันทึกการสบฟัน เครื่องสำรวจ เครื่องเขย่า
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเตรียมแบบหลัก
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : วัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic material)
อาจารย์ : รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน(Orthodontic appliance)
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องบันทึกการสบฟัน เครื่องสำรวจ เครื่องเขย่า
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B4 
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยเรซิน:ครั้งที่2(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 4 Gadgets and Machines Reading Unit 4 Language : Is It Always Spoken '
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องหลอมวุ้นเครื่องผสมระบบสูญญากาศตู้อบแบบทนไฟ เครื่องขัดด้วยกระแสไฟฟ้า
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 5: 04 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 08 มีนาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 มี.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 05 มี.ค. 2562 วันพุธ ที่ 06 มี.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 07 มี.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 08 มี.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก:ครั้งที่4(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การถอดแบบหลักและการทำแบบทนไฟ, การทำกระสวนขี้ผึ้ง ปักสปรู ทำเบ้าหลอม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้(Removable appliance)
อาจารย์ : รศ.ทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ค่าของเงินตามเวลา
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๑
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ท่องโลกศิลปะ ณ หอศิลป์ 
  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 6: 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 มี.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 12 มี.ค. 2562 วันพุธ ที่ 13 มี.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก:ครั้งที่2(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๒
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวณัฏฐวรรณ บุญเชิดฉาย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 5 Character Traits Reading Unit 5 Loneliness : How Can We Overcome It'
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ดิสทอลชู
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 7: 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 มี.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 19 มี.ค. 2562 วันพุธ ที่ 20 มี.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มี.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก1,2,3
อาจารย์ : รศ.ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate)
อาจารย์ : รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : หลักการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ใช้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate)
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๓
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณา:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวณัฏฐวรรณ บุญเชิดฉาย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 6 Cooking Reading Unit 6 The Importance of Grandmothers
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดูงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน :  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ:ครั้งที่2(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 8: 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 มี.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 26 มี.ค. 2562 วันพุธ ที่ 27 มี.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มี.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Introduction to Pedodontic laboratory practice
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียมและการขัดแต่งโครงโลหะ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผาพอร์ซเลน เครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เครื่องเป่าทราย เครื่องบ่มคอมโพสิตเรซินด้วยแสง
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่นบางส่วน
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณา:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวณัฏฐวรรณ บุญเชิดฉาย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 7 Housing Reading Unit 7 Innocent Until Proven Guilty : The Criminal Court System
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 9: 01 เมษายน พ.ศ. 2562 - 05 เมษายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 01 เม.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 02 เม.ย. 2562 วันพุธ ที่ 03 เม.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 04 เม.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 05 เม.ย. 2562
08.00-09.00   
กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ผลตอบแทนจากการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : หม้อต้มอะคริลิก เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๑
อาจารย์ : อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณา:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 8 Apartment Problems Reading Unit 8 The Reliability of Eyewitnesses
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
กิจกรรม 5ส. 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 10: 08 เมษายน พ.ศ. 2562 - 12 เมษายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 08 เม.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 09 เม.ย. 2562 วันพุธ ที่ 10 เม.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เม.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 12 เม.ย. 2562
08.00-09.00 ชดเชย วันจักรี 
  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
วันหยุดชดเชยฯ 
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่5
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed appliance)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๒
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรมวันสงกรานต์ 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ:ครั้งที่6(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 11: 15 เมษายน พ.ศ. 2562 - 19 เมษายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 15 เม.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 16 เม.ย. 2562 วันพุธ ที่ 17 เม.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เม.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 19 เม.ย. 2562
08.00-09.00 วันสงกรานต์ 
ชดเชย วันสงกรานต์ 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผา เครื่องเหวี่ยงโลหะด้วยไฟฟ้าเครื่องกรอความเร็วสูง เครื่องกรอแต่งครอบฟันและสลักยึด
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์:ครั้งที่2(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และการทำแบนด์(Resistance welding and construction band)
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory practice of Pedodontics
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ควอตฮีลิค และดับเบิ้ลยูอาร์ช
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 9 Friendship Reading Unit 9 Solving Crimes with Modern Technology
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 12: 22 เมษายน พ.ศ. 2562 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 22 เม.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 23 เม.ย. 2562 วันพุธ ที่ 24 เม.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เม.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 26 เม.ย. 2562
08.00-09.00   
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม:ครั้งที่2(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 10 Television Reading Unit 10 Ancient Artifacts and Ancient Air
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate) ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง1 (Passive plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 13: 29 เมษายน พ.ศ. 2562 - 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 29 เม.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 30 เม.ย. 2562 วันพุธ ที่ 01 พ.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 02 พ.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 03 พ.ค. 2562
08.00-09.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
กิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ห้อง 304 ) 
กิจกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ห้อง 304 ) 
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรงและการเปลี่ยนแปลงแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory practice of Pedodontics
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักกับเครื่องแสดงการสบฟัน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ และพาลาตัลบาร์(Quad helix & Palatal bar)
อาจารย์ : นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : พื้นเอียงหน้าชนิดติดแน่น
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง1 (Passive plate) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่5(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 11 Cities Reading Unit 11 Medical Technology : Saving Lives with Robotics
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน :  
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 14: 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 06 พ.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 07 พ.ค. 2562 วันพุธ ที่ 08 พ.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 09 พ.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 2562
08.00-09.00 วันหยุดชดเชยฯ 
  
  
วันพืชมงคล* 
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมไฟฟ้าและการทำแบนด์ (Resistance welding and construction band)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory practice of Pedodontics
อาจารย์ : อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด : ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 12 Urban Life Reading Unit 12 Mars : Our Neighbor in Space
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน :  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 15: 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 13 พ.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 วันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2562
08.00-09.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่5
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด : ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเลือกฟัน เรียงฟัน และ การแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory practice of Pedodontics
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ครอบฟันและการดัดแปลง
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เมาท์การ์ดทางทันตกรรมเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : Lab.
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่6
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ" 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ และพาลาตัลบาร์ (Quad helix & Palatal bar) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด, การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 16: 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 20 พ.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 21 พ.ค. 2562 วันพุธ ที่ 22 พ.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 24 พ.ค. 2562
08.00-09.00 ชดเชย วันวิสาขบูชา 
  
  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด, การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง:ครั้งที่3
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด, การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล Functional appliance (Activator, Twinblock)
อาจารย์ : อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory practice of Pedodontics
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว(Repid maxillary expansion)
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ซีเมนต์วัสดุทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด : ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ และพาลาตัลบาร์ (Quad helix & Palatal bar) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด, การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง:ครั้งที่4(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending)
อาจารย์ : อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
15.00-16.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp)
อาจารย์ : อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 


  สัปดาห์ที่ 17: 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 28 พ.ค. 2562 วันพุธ ที่ 29 พ.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 31 พ.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล1 (Activator) Functional appliance I (Activator) ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน : ครั้งที่2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่7
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน : ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Review Listening Unit 1-12 Writing Unit 1 Shapes
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน :  
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น, ชนิดสปริงและเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Fixed & Clear retainer, Clear aligner)
อาจารย์ : อ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล1 (Activator) Functional appliance I (Activator) ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 18: 03 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 07 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 03 มิ.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 04 มิ.ย. 2562 วันพุธ ที่ 05 มิ.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 06 มิ.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 07 มิ.ย. 2562
08.00-09.00 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดาฯ 
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ อัดและบ่มอคริลิก, การนำแบบหลักกลับมายึดในเครื่องแสดงการสบฟัน แก้ไขการสบฟัน และขัดแต่งฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้1,2
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ตู้อบแห้ง เครื่องบ่มด้วยแสง
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันที่ใช้นอกปาก (Extra-oral appliance)
อาจารย์ : อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง : ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 2 Measurements Writing Unit 2 Comparison and Contrast
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน :  
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่8
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล1 (Activator) Functional appliance I (Activator) ครั้งที่3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 19: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 10 มิ.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 11 มิ.ย. 2562 วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิ.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 14 มิ.ย. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง : ครั้งที่2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง : ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่9
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล 2 (Twin block) Functional appliance II (Twin block)ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 4 Classification and Definitions Writing Unit 5 functions
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน :  
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล 2 (Twin block) Functional appliance II (Twin block)ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   


  สัปดาห์ที่ 20: 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 17 มิ.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 18 มิ.ย. 2562 วันพุธ ที่ 19 มิ.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิ.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 21 มิ.ย. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง : ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล 2 (Twin block) Functional appliance II (Twin block)ครั้งที่4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก:ครั้งที่1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล 2 (Twin block) Functional appliance II (Twin block)ครั้งที่3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง : ครั้งที่3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน:ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรม 5ส. 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 21: 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย. 2562 วันอังคาร ที่ 25 มิ.ย. 2562 วันพุธ ที่ 26 มิ.ย. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิ.ย. 2562 วันศุกร์ ที่ 28 มิ.ย. 2562
08.00-09.00   
  
ปัจฉิมนิเทศ 
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)ครั้งที่3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)ครั้งที่3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น, ชนิดสปริง และเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Fixed & Spring retainer, Clear aligner)ครั้งที่2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก:ครั้งที่2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น, ชนิดสปริง และเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Fixed & Spring retainer, Clear aligner)ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00


  สัปดาห์ที่ 22: 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 01 ก.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 02 ก.ค. 2562 วันพุธ ที่ 03 ก.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 04 ก.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 05 ก.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
Make Up 
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง2 (Passive plate)ครั้งที่1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง2 (Passive plate)ครั้งที่3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน:ครั้งที่3(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่(Obturator)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง2 (Passive plate)ครั้งที่2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์,นายกฤษณ์ กิ่งแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์:ครั้งที่10(Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
  
14.00-15.00   
  
15.00-16.00   
  


  สัปดาห์ที่ 23: 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 08 ก.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 09 ก.ค. 2562 วันพุธ ที่ 10 ก.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ก.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 12 ก.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
10.00-11.00   
  
11.00-12.00   
  
  
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 ตารางสอบรายวิชา 
  
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 24: 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 15 ก.ค. 2562 วันอังคาร ที่ 16 ก.ค. 2562 วันพุธ ที่ 17 ก.ค. 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ก.ค. 2562 วันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 2562
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
  
  
  
  
10.00-11.00   
  
  
  
  
11.00-12.00   
  
  
  
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00   
  
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
  
15.00-16.00