หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 03 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 07 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 03 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 04 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 05 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 06 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 07 ส.ค. 2563
08.00-09.00   
  
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : ความหมายของการยึดอยู่ และเสถียรภาพของฟันเทียม
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
  
09.00-10.00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : บทนำวิชาใบหน้าและขากรรไกรประดิษฐ์
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : ขอบเขตที่สำคัญและการทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : การยึดติดทางทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : บทนำสู่วิชาครอบฟัน และสะพานฟัน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00   
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : บทนำและความหมายของฟันเทียมทั้งปาก และฟันเทียมเฉพาะกาลคืออะไร
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : หลักการของการยึดติด
อาจารย์ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
ประชุมบุคลากรหน่วยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน :  
14.00-15.00   
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : ลักษณะกายวิภาคที่ปรากฎบนแบบหลัก และกายวิภาคที่สัมพันธ์กับฟันเทียมทั้งปาก
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
15.00-16.00   
  
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 14 ส.ค. 2563
08.00-09.00   
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 
  
  
09.00-10.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ชนิดของครอบฟันบนฟันหลัก และสะพานฟัน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : การทำ Working model+die
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : สะพานฟันชั่วคราว
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
10.00-11.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ครอบฟันชั่วคราว และครอบฟันชั่วคราวชนิดใช้หน้าฟันสำเร็จรูป
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำแบบหลัก
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
  
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำแบบหลักฟันเทียมเฉพาะกาล
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การล้อมขอบรอยพิมพ์และการเทแบบหลัก (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การล้อมขอบรอยพิมพ์และการเทแบบหลัก (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชั่วคราวฟันหน้า (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 17 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 18 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 19 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 21 ส.ค. 2563
08.00-09.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชั่วคราวฟันหน้า (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำสะพานฟันชั่วคราว (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ฟันแขวน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
09.00-10.00 DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : ความพิการบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำฐานฟันเทียมชั่วคราวบนและล่าง (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำสะพานฟันชั่วคราว (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00   
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำฐานฟันเทียมชั่วคราวบนและล่าง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำฐานฟันเทียมชั่วคราวบนและล่าง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชั่วคราวฟันหน้า (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : การเตรียมแบบหล่อ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัดบน และล่าง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 4: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 24 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 25 ส.ค. 2563 วันพุธ ที่ 26 ส.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 28 ส.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำ ได ด้วยพินเด็กซ์ (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
09.00-10.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำสะพานฟันชั่วคราว (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : เครื่องแสดงการสบฟันและวิธีใช้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำสะพานฟันชั่วคราว (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Wraparound retainer (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำ ได ด้วยพินเด็กซ์ (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากับเครื่องแสดงการสบฟัน
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Wraparound retainer (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล (hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัดบนและล่าง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : การยึดแบบหล่อกับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัดบนและล่าง (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 5: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - 04 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 31 ส.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 01 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 02 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 03 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 04 ก.ย. 2563
08.00-09.00   
  
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : ประเภทและงานประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร
อาจารย์ : ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
วันหยุดชดเชยฯ 
09.00-10.00   
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Standard bionato (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันและสะพานฟันโลหะ การนำโมเดลเข้าเครื่องกัดสบ
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Standard bionato (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ครอบ และสะพานฟันชนิดโลหะล้วน (Full metal crown and bridge) : การทำกระสวนขี้ผึ้งของครอบ และสะพานฟันชนิดโลหะทั้งซี่
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัดบนและล่าง (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำ ได ด้วยพินเด็กซ์ (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : ปรับแนวนำปลายฟันหน้าและเตรียมแบบหล่อก่อนแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 6: 07 กันยายน พ.ศ. 2563 - 11 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 08 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 09 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 11 ก.ย. 2563
08.00-09.00 วันหยุดชดเชยฯ 
  
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Standard bionato (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
พิธีไหว้ครู 
  
09.00-10.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Acrylic surgical template
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากับเครื่องแสดงการสบฟัน (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากับเครื่องแสดงการสบฟัน (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเข้าเครื่องแสดงการสบฟัน
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 7: 14 กันยายน พ.ศ. 2563 - 18 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 15 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 16 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 18 ก.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Rapid maxillary expandtion (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Surgical stent for torectomy
อาจารย์ : นางสาวแสงเดือน สาแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Rapid maxillary expandtion (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : วิธีการเลือกฟัน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
10.00-11.00 DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : Resilient lining materials
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Temporary obturator
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหน้า
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 14,15,16 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 14,15,16 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Occlusion splint
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : ปรับแนวนำปลายฟันหน้าและเตรียมแบบหล่อก่อนแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันและสะพานฟันซี่ 14,15,16 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 กิจกรรม 5ส. 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 8: 21 กันยายน พ.ศ. 2563 - 25 กันยายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 22 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 25 ก.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
วันมหิดล 
  
09.00-10.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Set up (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตกแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหน้า (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : Flexilient lining materials
อาจารย์ : นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : วิธีติดสปรู ทำแบบหล่อ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหน้า (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหน้า (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : วิธีเหวี่ยงโลหะ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 9: 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 02 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 ก.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563 วันพุธ ที่ 30 ก.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 01 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 02 ต.ค. 2563
08.00-09.00   
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำแบบหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสุพินธุ์ รุจิแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Activator (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Occlusal splint (1)
อาจารย์ : นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำแบบหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำแบบหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Set up (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (4)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ" 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งยอดปุ่มด้านแก้ม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 10: 05 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 09 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 06 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 07 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 08 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 09 ต.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : โลหะทางทันตกรรม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเหวี่ยงชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Occlusal splint (2)
อาจารย์ : นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Mouth protector
อาจารย์ : นางสาวแสงเดือน สาแก้ว
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเหวี่ยงชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Activator (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเหวี่ยงชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟัน ซี่ 16,17 และ 14,15,16 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันด้านแก้มของปุ่มด้านแก้ม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (5)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 11: 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 13 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 14 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 16 ต.ค. 2563
08.00-09.00   
ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : เฝือกทางทันตกรรมจัดฟัน (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : โลหะทางทันตกรรม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Occlusal splint (Hand in)
อาจารย์ : นายอนันต์ วิจิตรวรวงศ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (6)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : วิธีกรอแต่ง และขัดชิ้นหล่อ
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ประชุมบุคลากรหน่วยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันปุ่มใกล้กลางและไกลกลางของปุ่มด้านแก้ม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การกรอแต่งและขัดชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟันซี่ 16,17 และ 14,15,16 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 12: 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 19 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 20 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 23 ต.ค. 2563
08.00-09.00   
  
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขฯ 
  
วันปิยมหาราช 
09.00-10.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (4)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : เฝือกทางทันตกรรมจัดฟัน (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Surgical stent for torectomy (1)
อาจารย์ : นางสาวแสงเดือน สาแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การกรอแต่งและขัดชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟันซี่ 16,17 และ 14,15,16 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตัดแต่งแบบหลัก และการเรียงฟัน (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันปุ่มใกล้กลางและไกลกลางของปุ่มด้านแก้ม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 13: 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 26 ต.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 27 ต.ค. 2563 วันพุธ ที่ 28 ต.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ต.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 30 ต.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Scan - model (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันสามเหลี่ยมของปุ่มด้านแก้ม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Surgical stent for torectomy (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวแสงเดือน สาแก้ว
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมทั้งปากฐานโลหะ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การเรียงฟันหลัง (5) Hand in
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตกแต่งขี้ผึ้ง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ร่วมงาน รับประกาศฯ 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งยอดปุ่มด้านลิ้น
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การกรอแต่งและขัดชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟันซี่ 16,17 และ 14,15,16 (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 14: 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 02 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 03 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 04 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 05 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 06 พ.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 241 Laboratory of Orthodontics II  
หัวข้อ : Scan - model (2) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวธนภร ประทุมพงษ์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การตกแต่งขี้ผึ้ง (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Immediate surgical obturator (1)
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมที่มีฐานเป็นโลหะ (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : วิธีเชื่อม และแยกรอยเชื่อมของสะพานฟัน สารบัดกรี
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การกรอแต่งและขัดชิ้นหล่อครอบฟันและสะพานฟันซี่ 16,17 และ 14,15,16 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเชื่อม และการแยกรอยเชื่อมชิ้นหล่อครอบฟันซี่ 16,17 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันด้านลิ้นของปุ่มด้านลิ้น
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : One day trainning :
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 15: 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 09 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 10 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 11 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง (3) Hand in
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Immediate surgical obturator (Hand in)
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเชื่อม และการแยกรอยเชื่อมชิ้นหล่อครอบฟันซี่ 16,17 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเชื่อม และการแยกรอยเชื่อมชิ้นหล่อครอบฟันซี่ 16,17 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมที่มีฐานเป็นโลหะ (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 241 ต่อฐานModel 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันสามเหลี่ยมของปุ่มด้านลิ้น
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมที่มีฐานเป็นโลหะ (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 16: 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 16 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 17 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 18 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
วันหยุดชดเชยฯ 
วันหยุดชดเชยฯ 
09.00-10.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ครอบ และสะพานฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน (Porcelain fused to metal crown and bridge)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัด การบ่มอะคริลิกเรซิน และการแกะออกจากฟลาสค์ (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Transitional obturator (1)
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : การออกแบบครอบและสะพานฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัด การบ่มอะคริลิกเรซิน และ การแกะออกจากฟลาสค์ การนำแบบหลักกลับเข้าสู่เครื่องแสดงการสบฟัน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B5 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัด การบ่มอะคริลิกเรซิน และการแกะออกจากฟลาสค์ (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  


  สัปดาห์ที่ 17: 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 2563 วันพุธ ที่ 25 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 2563 วันศุกร์ ที่ 27 พ.ย. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Acrylic removable speech bulb
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 231 Dental Materials II  
หัวข้อ : เซรามิกสำหรับทำโครงครอบฟัน
อาจารย์ : นายนพรัตน์ ทองพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Transitional obturator (2)
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (4)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การแก้ไขการสบฟันภายหลังการเปลี่ยนฐาน ฟันเทียมจากขี้ผึ้งเป็นเรซินอะคริลิก
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Ocular prosthesis
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัด การบ่มอะคริลิกเรซิน และการแกะออกจากฟลาสค์ (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การนำแบบหลักกับเข้าสู่เครื่องแสดงการสบฟัน (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งสันปุ่มใกล้กลางและไกลกลางของปุ่มด้านลิ้น
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (5)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 18: 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 04 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 30 พ.ย. 2563 วันอังคาร ที่ 01 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 02 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 03 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 04 ธ.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้า (6)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้าและแต่งกระสวนขี้ผึ้งฟันหลัง (7)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
Open House 
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
10.00-11.00 DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : การแกะฟันเทียมออกจากแบบหลัก และการขัดแต่ง
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐาน และการเปลี่ยนฐานฟันเทียม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแก้ไขการสบฟันหลังจากเปลี่ยนฐานฟันเทียมออกจากขี้ผึ้งเป็นอะคริลิกเรซิน (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแก้ไขการสบฟันหลังจากเปลี่ยนฐานฟันเทียมออกจากขี้ผึ้งเป็นอะคริลิกเรซิน (2) Hand in
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Transitional obturator (Hand in)
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 238 Laboratory of Occlusion  
หัวข้อ : แต่งขี้ผึ้งจนเสร็จสมบูรณ์
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวลักขณา อัตถเจริญสุข
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้าและแต่งกระสวนขี้ผึ้งฟันหลัง (8)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 19: 07 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 08 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 09 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 11 ธ.ค. 2563
08.00-09.00   
  
DTSD 239 Maxillofacial Prosthetics  
หัวข้อ : Acrylic gingival veneer
อาจารย์ : ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B6 
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
ชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
09.00-10.00 DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแกะฟันเทียมออกจากแบบหลัก และการขัดแต่ง (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 233 Laboratory of Complete Dentures  
หัวข้อ : การแกะฟันเทียมออกจากแบบหลัก และการขัดแต่ง (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำเดือยฟันหน้า (Post & Core) (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้าและแต่งกระสวนขี้ผึ้งฟันหลัง (9)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : เดือยฟัน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : รากฟันเทียม
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
  
16.00-17.00   
  


  สัปดาห์ที่ 20: 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 15 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 16 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 สอบเรียงฟันครั้งที่ 1 DTSD 233 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและแต่งสีเคลือบเงาฟันหน้าและแต่งกระสวนขี้ผึ้งฟันหลัง (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน :  
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Mouth protector (1)
อาจารย์ : นางสาวภรภัทร โรจนกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : แบบการสบฟันในงานฟันเทียมทั้งปาก
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ครอบฟันรับตะขอ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : ครอบ และสะพานฟันชนิดพอร์ซเลนล้วน(All ceramic crown and bridge) วิธีการทำVeneer และการแต่งสีฟันพอร์ซเลน (Staining)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน :  
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียม (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : Ceramic Press (1)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 21: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 22 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 23 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 25 ธ.ค. 2563
08.00-09.00   
  
  
  
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐานฟันเทียม (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
09.00-10.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียม (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำเดือยฟันหน้า (Post & Core) (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 240 Laboratory of Maxillofacial Prosthetics I  
หัวข้อ : Mouth protector (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวภรภัทร โรจนกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐานฟันเทียม (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันรับตะขอซี่ 34 (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำเดือยฟันหน้า (Post & Core) (Hand)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันรับตะขอซี่ 34 (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
14.00-15.00   
  
15.00-16.00   
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 22: 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 01 มกราคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 ธ.ค. 2563 วันอังคาร ที่ 29 ธ.ค. 2563 วันพุธ ที่ 30 ธ.ค. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธ.ค. 2563 วันศุกร์ ที่ 01 ม.ค. 2564
08.00-09.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐานฟันเทียม (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
วันสิ้นปีเก่า 
วันขึ้นปีใหม่ 
09.00-10.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐานฟันเทียม (5) Hand in
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันรับตะขอซี่ 34 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเสริมฐานฟันเทียม (4)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : Ceramic Press (2)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : การทำครอบฟันรับตะขอซี่ 34 (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเปลี่ยนฐานฟันเทียม (1)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 23: 04 มกราคม พ.ศ. 2564 - 08 มกราคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 ม.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 05 ม.ค. 2564 วันพุธ ที่ 06 ม.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 07 ม.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 08 ม.ค. 2564
08.00-09.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเปลี่ยนฐานฟันเทียม (2)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเปลี่ยนฐานฟันเทียม (4)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 236 Fixed Partial Dentures  
หัวข้อ : CAD/CAM
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
  
09.00-10.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : CAD/CAM (1)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : CAD/CAM (2)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : Ceramic Press (4)
อาจารย์ :
ห้องเรียน :  
10.00-11.00 DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเปลี่ยนฐานฟันเทียม (3)
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 235 Laboratory of Immediate Dentures  
หัวข้อ : การเปลี่ยนฐานฟันเทียม (5) Hand in
อาจารย์ : นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : Ceramic Press (3)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมทับรากและการทำฟันเทียมทับรากเทียม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 232 Complete Dentures  
หัวข้อ : Digital Denture
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : CAD/CAM (Hand in)
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 237 Laboratory of Fixed Partial Dentures I  
หัวข้อ : Ceramic Press (5)(Hand in)
อาจารย์ :
ห้องเรียน :  
14.00-15.00 DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : การทำฟันเทียมเพื่อการรักษา
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
15.00-16.00 DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : ฟันเทียมถอดแบบ
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 24: 11 มกราคม พ.ศ. 2564 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 ม.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 12 ม.ค. 2564 วันพุธ ที่ 13 ม.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 สอบเรียงฟันครั้งที่ 2 DTSD 233 
DTSD 234 Immediate Dentures  
หัวข้อ : Small Group Discussion
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
Make up DTSD241 (ortho) 
Make up DTSD241 (ortho) 
Make Up 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
13.00-14.00 Make up. 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 25: 18 มกราคม พ.ศ. 2564 - 22 มกราคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 19 ม.ค. 2564 วันพุธ ที่ 20 ม.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ม.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 22 ม.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
10.00-11.00
11.00-12.00   
  
  
  
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00   
  
  
  
  
14.00-15.00   
  
  
  
  
15.00-16.00   
  
  
  
  
16.00-17.00