หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 07 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 ส.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 08 ส.ค. 2566 วันพุธ ที่ 09 ส.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 10 ส.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 11 ส.ค. 2566
08.00-09.00   
  
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : กระบวนวิชา บทนำสู่วิชาทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction to dental anatomy
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
09.00-10.00 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี1 
พบอ.ที่ปรึกษา 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Working at the hospital
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : สมบัติของทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction Instrument
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : สมบัติของทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00   
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Dental anatomy of primary teeth
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : บทนำเคมี โมเลกุล ไอออน สูตรเคมี และการเรียกชื่อ
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
รับเครื่องมือทางทันตกรรมปฏิบัติการ 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : การเคลื่อนที่ และกฎการเคลื่อนที่
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : lab.Instrument Hand control
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 แนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 ส.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 15 ส.ค. 2566 วันพุธ ที่ 16 ส.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ส.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 18 ส.ค. 2566
08.00-09.00 ชดเฉยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
  
  
  
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Oral topography, standard occlusion and tooth arch relationship
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
09.00-10.00   
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Introductions and greeting
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : ขี้ผึ้งใช้ทางทันตกรรม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Tooth Identification
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Nomenclature I, II
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : โครงสร้างอะตอม/ทฤษฎีอะตอม
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัม
อาจารย์ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ขี้ผึ้งที่ใช้ในทางทันตกรรม (1)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ส.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 22 ส.ค. 2566 วันพุธ ที่ 23 ส.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 25 ส.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Tooth Identification
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : English sounds
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุพิมพ์ปาก:ไฮโดรคอลลอยด์ชนิดไม่ผันกลับและชนิดผันกลับ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Nomenclature (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Nomenclature III, IV
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : ทรัพยากรสารสนเทศและระบบการจัดเก็บภายในห้องสมุด
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00   
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : ความสัมพันธ์ของมวลในปฏิกิริยา
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B5 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Nomenclature (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทานและสมดุลของแรง
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ขี้ผึ้งที่ใช้ในทางทันตกรรม (2) Hand in
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction to occlusion and component parts of masticatory system
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 4: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 01 กันยายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 ส.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 29 ส.ค. 2566 วันพุธ ที่ 30 ส.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ส.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 01 ก.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
พิธีไหว้ครู 
  
09.00-10.00   
  
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Directions
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
10.00-11.00   
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : อินเวสเมนต์ที่ใช้ในการหล่อ, การเชื่อม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Anterior tooth morphology, permanent upper
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00   
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : ปริมาณสารสัมพันธ์
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 51 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 5: 04 กันยายน พ.ศ. 2566 - 08 กันยายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 ก.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 05 ก.ย. 2566 วันพุธ ที่ 06 ก.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 07 ก.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 08 ก.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Prefixes/Suffixes/Roots
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (Pre) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอลิเมอร์ขั้นพื้นฐานและพอลิเมอร์สำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอลิเมอร์ขั้นพื้นฐานและพอลิเมอร์สำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 51 (2) wax carving on dentoform (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : ทฤษฎีทางควอนตัม โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิก
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B5 
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 6: 11 กันยายน พ.ศ. 2566 - 15 กันยายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 ก.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 12 ก.ย. 2566 วันพุธ ที่ 13 ก.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 15 ก.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะวิทยาพื้นฐาน, โลหะเจือสำหรับใช้บูรณะฟันและสารบัดกรี
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Guessing meaning from context
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุทำฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก (1)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การจัดเรียงหนังสือ/วารสารบนชั้น และการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : พันธะเคมี 1
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : โมเมนตัม และการอนุรักษ์โมเมนตัม
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (3) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 7: 18 กันยายน พ.ศ. 2566 - 22 กันยายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 ก.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 19 ก.ย. 2566 วันพุธ ที่ 20 ก.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 22 ก.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : เซรามิกที่ใช้ในทางทันตกรรม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุทำฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก (2) Hand in
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลนสำหรับครอบฟันโลหะบางส่วน
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : เครื่องมือที่ใช้ในการขัดแต่ง
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ Vancouver (หนังสือ)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : พันธะเคมี 2
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ" 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : วัตถุแข็งแกร่ง จุดศูนย์กลางมวล และการเคลื่อนที่
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 8: 25 กันยายน พ.ศ. 2566 - 29 กันยายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 26 ก.ย. 2566 วันพุธ ที่ 27 ก.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab.Functional Occ. (1)
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Paragraph
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab.Functional Occ. (2) Hand in
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Functional Occ.
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ Vancouver (วารสาร)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (1)
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : แรงระหว่างโมเลกุล และสมดุล
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (2)
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ความยืดหยุ่นของวัตถุ และการแกว่งกวัดอย่างง่าย
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (3) Hand in
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 9: 02 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 06 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 02 ต.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 03 ต.ค. 2566 วันพุธ ที่ 04 ต.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 05 ต.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 06 ต.ค. 2566
08.00-09.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Anterior tooth morphology, permanent lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
  
กิจกรรมเตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย / ห้อง B13 
กิจกรรมเตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย / ห้อง 304-305 
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Scanning
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุใช้ในการขัดเรียบขัดมัน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00   
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาสมบัติวัสดุ(1) (ทฤษฎี)
อาจารย์ : นายอภิวัฒน์ ฤทธาภัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 10: 09 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 09 ต.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 10 ต.ค. 2566 วันพุธ ที่ 11 ต.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 12 ต.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
สอบแลปกริ่ง 
วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Skimming
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การใช้งานโปรแกรม EndNote ในการจัดการเอกสารอ้างอิง
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โครงร่างวิจัย(1) นำเสนอ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น,นายอภิวัฒน์ ฤทธาภัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ปรากฎการณ์เคลื่อนที่ คลื่นกล แลพฟังก์ชั่นคลื่น
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 11: 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 16 ต.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 17 ต.ค. 2566 วันพุธ ที่ 18 ต.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ต.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 20 ต.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Reading medical texts
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(1)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน :  
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การใช้งานโปรแกรม EndNote ในการจัดการเอกสารอ้างอิง (ต่อ)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ความร้อนในสสาร และการถ่ายเทความร้อน
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 12: 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 23 ต.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 24 ต.ค. 2566 วันพุธ ที่ 25 ต.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ต.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 27 ต.ค. 2566
08.00-09.00 วันปิยมหาราช 
  
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (2) wax block carvin
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Simple sentences
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (3) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่อนำไปเขียนรายงาน
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(2)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ระบบก๊าซอุดมคติ และเทอร์โมไดนามิกส์
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (Hand In) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 13: 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 30 ต.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 31 ต.ค. 2566 วันพุธ ที่ 01 พ.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 02 พ.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 03 พ.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00   
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Compound sentences
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
สอบแลปกริ่ง 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลด้วย Web OPAC
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Premolar morphology, permanent upper
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(3)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : สนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 14: 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 06 พ.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 07 พ.ย. 2566 วันพุธ ที่ 08 พ.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 09 พ.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 10 พ.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 กิจกรรมความสุขและความหมายของชีวิต / ห้อง 304-305 
กิจกรรมความสุขและความหมายของชีวิต / ห้อง 304-305 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Complex sentences
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลด้วย Web OPAC (ต่อ)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(4)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B5 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก และการเหนี่ยวนำ
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 15: 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 13 พ.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 2566 วันพุธ ที่ 15 พ.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 17 พ.ย. 2566
08.00-09.00   
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Premolar morphology, permanent lower
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุพิมพ์ปากอีลาสโทเมอร์และอื่น ๆ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Phrases and Clauses
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Databases)
อาจารย์ : นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(5)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 45 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 16: 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 21 พ.ย. 2566 วันพุธ ที่ 22 พ.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 24 พ.ย. 2566
08.00-09.00   
  
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Sentence errors
อาจารย์ : อาจารย์ ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Molar morphology, permanent upper
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
อาจารย์ : นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(6)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่ตามองเห็น และทัศน์ศาสตร์
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Self Study
อาจารย์ :
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 17: 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 - 01 ธันวาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 27 พ.ย. 2566 วันอังคาร ที่ 28 พ.ย. 2566 วันพุธ ที่ 29 พ.ย. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พ.ย. 2566 วันศุกร์ ที่ 01 ธ.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 45 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (Hand in) wax block caving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : นักศึกษาสอบฝึกปฏิบัติ
อาจารย์ : นางสาวกฤตยา ติณนรเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(7)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : การแทรกสอด และเลี้ยวเบนของแสง
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 18: 04 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 08 ธันวาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 04 ธ.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 05 ธ.ค. 2566 วันพุธ ที่ 06 ธ.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธ.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 08 ธ.ค. 2566
08.00-09.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Molar morphology, permanent lower
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลเดชฯ (วันสำคัญของชาติไทย) 
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (3) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : นักศึกษาเสนอรายงาน
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ : การเสนอผลงานวิจัย 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น,รศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ฟิสิกส์ยุคใหม่ เบื้องต้น
อาจารย์ : ผศ.ดร.สุรพงษ์ อยู่มา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 19: 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 11 ธ.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 12 ธ.ค. 2566 วันพุธ ที่ 13 ธ.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 15 ธ.ค. 2566
08.00-09.00 ชดเชย วันรัฐธรรมนูญฯ 
  
สอบ DTSD 134 อ.รัญดา / ห้อง B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (Hand in) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Basic position and movement of mandible
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : สอบปลายภาค
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Normal occlusion, malocclusion and classification of occlusion
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Concept of occlusion and cusp placement
อาจารย์ : ศ.คลินิกเกียรติคุณทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : สอบปลายภาค
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 20: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 18 ธ.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 19 ธ.ค. 2566 วันพุธ ที่ 20 ธ.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธ.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 22 ธ.ค. 2566
08.00-09.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลน (1)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform upper/lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform upper/lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform upper/lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลน (2)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform upper/lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform upper/lower
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Test Molar
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
กิจกรรม 5ส. 
  
  


  สัปดาห์ที่ 21: 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 25 ธ.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 26 ธ.ค. 2566 วันพุธ ที่ 27 ธ.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธ.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 29 ธ.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 สอบ DTSD 131 ทันตวิภาคศาสตร์และพื้นฐานทันตกรรมบดเคี้ยว ห้อง B3 
สอบ DTSD 122 ฟิสิกส์ ห้อง B3 
สอบ DTSD 121 English I ภาษาอังกฤษ ๑ ห้อง B3 
Make up DTSD 132, DTSD 133 
Make up DTSD 132, DTSD 133 
10.00-11.00
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 สอบ DTSD 134 ทันตวัสดุ ๑ ห้อง B3 
สอบ DTSD 123 เคมี ห้อง B3 
Make up DTSD 132, DTSD 133 
Make up DTSD 132, DTSD 133 
Make up DTSD 132, DTSD 133 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00