หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 26 กันยายน พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 26 ก.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 27 ก.ย. 2565 วันพุธ ที่ 28 ก.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ก.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 30 ก.ย. 2565
08.00-09.00   
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Dental anatomy of primary teeth
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
  
  
09.00-10.00 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี1 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction to dental anatomy
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : ขี้ผึ้งใช้ทางทันตกรรม
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Describing Course Outline reading Unit 1 Guidelines for Learning Vocabulary
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
  
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction Instrument
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Nomenclature I, II
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : กระบวนวิชา บทนำสู่วิชาทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 แนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : บทนำเคมี โมเลกุล ไอออน สูตรเคมี และการเรียกชื่อ
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
รับเครื่องมือทางทันตกรรมปฏิบัติการ 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : lab.Instrument Hand control
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : การเคลื่อนที่ และกฎการเคลื่อนที่
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 07 ตุลาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 03 ต.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 04 ต.ค. 2565 วันพุธ ที่ 05 ต.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 06 ต.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 07 ต.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Nomenclature III, IV
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : สมบัติของทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 1 Names and Titles Reading Unit 2 Learning New Words from Your Reading
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
10.00-11.00   
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Anterior tooth morphology, permanent
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Tooth Identification
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Nomenclature (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Nomenclature (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab. Tooth Identification
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัม
อาจารย์ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : แรงโน้มถ่วง แรงเสียดทานและสมดุลของแรง
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 10 ต.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 11 ต.ค. 2565 วันพุธ ที่ 12 ต.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ต.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
09.00-10.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : ทรัพยากรสารสนเทศและระบบการจัดเก็บภายในห้องสมุด
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : สมบัติของทันตวัสดุ
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Premolar morphology, permanent upper
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Introduction to occlusion and component parts of masticatory system
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุพิมพ์ปาก:ไฮโดรคอลลอยด์ชนิดไม่ผันกลับและชนิดผันกลับ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การจัดเรียงหนังสือ/วารสารบนชั้น และการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Oral topography, standard occlusion and tooth arch relationship
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ขี้ผึ้งที่ใช้ในทางทันตกรรม (2) Hand in
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Anterior tooth morphology, permanent
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 4: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 17 ต.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 18 ต.ค. 2565 วันพุธ ที่ 19 ต.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ต.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 21 ต.ค. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
งานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุพิมพ์ปากอีลาสโทเมอร์และอื่น ๆ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B7 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Normal occlusion, malocclusion and classification of occlusion
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 2 Describing People Reading Unit 3 Guessing Meaning from Context
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
10.00-11.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Molar morphology, permanent upper
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Premolar morphology, permanent lower
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : ปริมาณสารสัมพันธ์
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Concept of occlusion and cusp placement
อาจารย์ : ศ.คลินิกเกียรติทพญ.ณัฏยา อัศววรฤทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
14.00-15.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : อินเวสเมนต์ที่ใช้ในการหล่อ, การเชื่อม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 5: 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 24 ต.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 25 ต.ค. 2565 วันพุธ ที่ 26 ต.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 27 ต.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 28 ต.ค. 2565
08.00-09.00 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Molar morphology, permanent lower
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (3) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 3 Clothes Reading Unit 4 Word Parts
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอลิเมอร์ขั้นพื้นฐานและพอลิเมอร์สำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ Vancouver (หนังสือ)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : ทฤษฎีทางควอนตัม โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิก
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุทำฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก (1)
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 11 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์พลังงาน
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 6: 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 31 ต.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 01 พ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 02 พ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 03 พ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 04 พ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอลิเมอร์ขั้นพื้นฐานและพอลิเมอร์สำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะวิทยาพื้นฐาน, โลหะเจือสำหรับใช้บูรณะฟันและสารบัดกรี
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Basic position and movement of mandible
อาจารย์ : อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 4 Time Reading Unit 5 How Words Are Used Together
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00   
DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบ Vancouver (วารสาร)
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 21 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : พันธะเคมี 1
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุทำฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก (2) Hand in
อาจารย์ : นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 21 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : โมเมนตัม และการอนุรักษ์โมเมนตัม
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 7: 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 พ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 08 พ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 09 พ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 10 พ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 2565
08.00-09.00   
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 21 (3) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : เซรามิกที่ใช้ในทางทันตกรรม
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาสมบัติวัสดุ(1) (ทฤษฎี)
อาจารย์ : นายอภิวัฒน์ ฤทธาภัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 5 Dates Reading Unit 6 How Words Work in Sentences
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 131 Dental Anatomy and Basic of Occlusion  
หัวข้อ : Functional Occ.
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
10.00-11.00 DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลนสำหรับครอบฟันโลหะบางส่วน
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพื่อนำไปเขียนรายงาน
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : ยิปซัมและอินเวสต์เมนท์ (3) Hand in
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : พันธะเคมี 2
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : เครื่องมือที่ใช้ในการขัดแต่ง
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (1)
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : วัตถุแข็งแกร่ง จุดศูนย์กลางมวล และการเคลื่อนที่
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 8: 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 15 พ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 16 พ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. 2565
08.00-09.00   
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 21 (Hand in) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
วันหยุดกรณีพิเศษ 
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab.Functional Occ. (1)
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (2)
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : แรงระหว่างโมเลกุล และสมดุล
อาจารย์ : อ.ดร.ทินกร เตียนสิงห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  


  สัปดาห์ที่ 9: 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 พ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 22 พ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 23 พ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พ.ย. 2565 วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. 2565
08.00-09.00   
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 134 Dental Materials I  
หัวข้อ : วัสดุใช้ในการขัดเรียบขัดมัน
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
กิจกรรมเตรียวก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมเตรียวก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : Lab.Functional Occ. (2) Hand in
อาจารย์ : นายณัฐ พงษ์สามารถ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 12 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Mobile Device
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Mobile Device (ต่อ)
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โลหะเจือ (3) Hand in
อาจารย์ : ดร.พรเกียรติ ชื่นจิตอภิรมย์,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : โครงร่างวิจัย(1) นำเสนอ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น,นายอภิวัฒน์ ฤทธาภัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  


  สัปดาห์ที่ 10: 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 02 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 พ.ย. 2565 วันอังคาร ที่ 29 พ.ย. 2565 วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 01 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 02 ธ.ค. 2565
08.00-09.00   
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลน (1)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
สอบแลปกริ่ง 
  
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 6 Jobs Reading Unit 1 Previewing
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 23 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : พอร์ซเลน (2)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลด้วย Web OPAC
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 13 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ความยืดหยุ่นของวัตถุ และการแกว่งกวัดอย่างง่าย
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 11: 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 ธ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 06 ธ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 07 ธ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 08 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 09 ธ.ค. 2565
08.00-09.00 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ / วันชาติไทย 
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 23 (Hand in) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 23 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 7 Sports and exercise Reading Unit 2 Scanning
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นข้อมูลด้วย Web OPAC (ต่อ)
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ปรากฎการณ์เคลื่อนที่ คลื่นกล แลพฟังก์ชั่นคลื่น
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 12: 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 ธ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 13 ธ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 16 ธ.ค. 2565
08.00-09.00 วันหยุดชดเชยฯ 
  
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 41 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 8 Locations Reading Unit 3 Making Inferences
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Databases)
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(3)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 42 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ความร้อนในสสาร และการถ่ายเทความร้อน
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 13: 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 19 ธ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 21 ธ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 2565
08.00-09.00   
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 9 The Family Reading Unit 4 Focusing on the Topic
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (3) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Books)
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 132 Laboratory of Dental Anatomy I  
หัวข้อ : 43 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ระบบก๊าซอุดมคติ และเทอร์โมไดนามิกส์
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 14: 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 26 ธ.ค. 2565 วันอังคาร ที่ 27 ธ.ค. 2565 วันพุธ ที่ 28 ธ.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธ.ค. 2565 วันศุกร์ ที่ 30 ธ.ค. 2565
08.00-09.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 14 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
  
วันหยุดกรณีพิเศษ 
09.00-10.00 สอบแลปกริ่ง 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 10 Entertainment Reading Unit 5 Understanding Paragraphs (1)
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 15 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(4)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 15: 02 มกราคม พ.ศ. 2566 - 06 มกราคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 02 ม.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 03 ม.ค. 2566 วันพุธ ที่ 04 ม.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 05 ม.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 06 ม.ค. 2566
08.00-09.00 วันหยุดชดเชยฯ 
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 11 Prices Reading Unit 5 Understanding Paragraphs (2)
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 45 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : นักศึกษาสอบฝึกปฏิบัติ
อาจารย์ : นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 123 Chemistry  
หัวข้อ : อินทรีย์เคมี
อาจารย์ : รศ.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(5)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 44 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : สนามไฟฟ้า แรงไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้า
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 16: 09 มกราคม พ.ศ. 2566 - 13 มกราคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 09 ม.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 10 ม.ค. 2566 วันพุธ ที่ 11 ม.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 12 ม.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 13 ม.ค. 2566
08.00-09.00   
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (3) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 45 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Listening Unit 12 Restaurants Reading Unit 6 Identifying the Pattern (1)
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : นักศึกษาเสนอรายงาน
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 45 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(6)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 16 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : สนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก และการเหนี่ยวนำ
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 17: 16 มกราคม พ.ศ. 2566 - 20 มกราคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 16 ม.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 17 ม.ค. 2566 วันพุธ ที่ 18 ม.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 19 ม.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 20 ม.ค. 2566
08.00-09.00   
  
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (Hand in) wax block caving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Review Listening Unit 1-12 Reading Unit 6 Identifying the Pattern (2)
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 124 Library Usage  
หัวข้อ : สอบปลายภาค
อาจารย์ : นางสาวโชติกา วีระพงษ์
ห้องเรียน : ห้องสมุดวิทยาเขต ราชวิถี - 
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 26 (3) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
พิธีมอบประกาศนียบัตร 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 17 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 18: 23 มกราคม พ.ศ. 2566 - 27 มกราคม พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 23 ม.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 24 ม.ค. 2566 วันพุธ ที่ 25 ม.ค. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค. 2566 วันศุกร์ ที่ 27 ม.ค. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (1) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 121 English I  
หัวข้อ : Reading Unit 7 Thinking in English
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (Hand in) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 46 (3) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่ตามองเห็น และทัศน์ศาสตร์
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ:การปฏิบัติงานวิจัย(7)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 36 (2) wax block carving
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : การแทรกสอด และเลี้ยวเบนของแสง
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 19: 30 มกราคม พ.ศ. 2566 - 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 30 ม.ค. 2566 วันอังคาร ที่ 31 ม.ค. 2566 วันพุธ ที่ 01 ก.พ. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 02 ก.พ. 2566 วันศุกร์ ที่ 03 ก.พ. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (1) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (Hand in) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 11,12,13,14,15,16,17 (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 11,12,13,14,15,16,17 (3)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 41,42,43,44,45,46,47 (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : 47 (2) wax carving on dentoform
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 11,12,13,14,15,16,17 (1)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ : การเสนอผลงานวิจัย 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น,รศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 11,12,13,14,15,16,17 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 122 Physics  
หัวข้อ : ฟิสิกส์ยุคใหม่ เบื้องต้น
อาจารย์ : อ.อุดม รอบคอบ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 20: 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 06 ก.พ. 2566 วันอังคาร ที่ 07 ก.พ. 2566 วันพุธ ที่ 08 ก.พ. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 09 ก.พ. 2566 วันศุกร์ ที่ 10 ก.พ. 2566
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 41,42,43,44,45,46,47 (2)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
10.00-11.00
11.00-12.00   
  
12.00-13.00 พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
พักกลางวัน 
13.00-14.00 DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 41,42,43,44,45,46,47 (3)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ตารางสอบรายวิชา 
DTSD 135 Laboratory of Dental Materials I  
หัวข้อ : การศึกษาสมบัติของวัสดุ : การเสนอผลงานวิจัย 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวชญาดา เทียนไชย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น,นายอภิวัฒน์ ฤทธาภัย,รศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Complete wax carving on dentoform 41,42,43,44,45,46,47 (4)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 133 Laboratory of Dental Anatomy II  
หัวข้อ : Test Molar
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 21: 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 13 ก.พ. 2566 วันอังคาร ที่ 14 ก.พ. 2566 วันพุธ ที่ 15 ก.พ. 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.พ. 2566 วันศุกร์ ที่ 17 ก.พ. 2566
08.00-09.00 Make Up 
Make Up 
Make Up 
Make Up 
Make Up 
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00