หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

 สัปดาห์ 
 
ค้นหาตามรายวิชา: 
รายวิชา 
 
 
 

  สัปดาห์ที่ 1: 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 01 ก.พ. 2564 วันอังคาร ที่ 02 ก.พ. 2564 วันพุธ ที่ 03 ก.พ. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 04 ก.พ. 2564 วันศุกร์ ที่ 05 ก.พ. 2564
08.00-09.00   
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : บทนำ (Introduction)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
  
  
09.00-10.00 สอบภาษาอังกฤษ 
  
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การสำรวจแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
สอบทันตวัสดุ ห้อง B3 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องบันทึกการสบฟัน เครื่องสำรวจ เครื่องเขย่า หม้ออัดความดัน เครื่องขัดฟัน
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : คีมดัดลวดต่างๆ สำหรับงานดัดลวดทุกชนิด
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
สอบ DTSD 131 ฺBasic of occlution ห้อง B3 
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : บทนำ คำนิยาม เกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A7 
สอบเคมี ห้องB7 
สอบ DA ห้อง A8 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอนและฝึกอบรม
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
14.00-15.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องตัดปูน เครื่องเจาะระบบพินเด็กซ์
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
15.00-16.00   
  
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 2: 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 08 ก.พ. 2564 วันอังคาร ที่ 09 ก.พ. 2564 วันพุธ ที่ 10 ก.พ. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ก.พ. 2564 วันศุกร์ ที่ 12 ก.พ. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
วันตรุษจีน 
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การสบฟัน (Ideal and malocclusion)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การจำแนกช่องว่างและการเคลื่อนของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ชนิดของตะขอ
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดอะคริลิก
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผา เครื่องเหวี่ยงโลหะด้วยไฟฟ้าเครื่องกรอความเร็วสูง เครื่องกรอแต่งครอบฟันและสลักยึด
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
14.00-15.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
15.00-16.00   
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 3: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 15 ก.พ. 2564 วันอังคาร ที่ 16 ก.พ. 2564 วันพุธ ที่ 17 ก.พ. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ก.พ. 2564 วันศุกร์ ที่ 19 ก.พ. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
  
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00   
  
11.00-12.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องหลอมวุ้นเครื่องผสมระบบสูญญากาศตู้อบแบบทนไฟ เครื่องขัดด้วยกระแสไฟฟ้า
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
  
  
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่าง / การสูญเสียช่องว่าง / ข้อบ่งชี้
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแม่พิมพ์ซิลิโคน ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การสำรวจ: ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 4: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 22 ก.พ. 2564 วันอังคาร ที่ 23 ก.พ. 2564 วันพุธ ที่ 24 ก.พ. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 2564 วันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
วันมาฆบูชา 
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : วัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic material)
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Describing Course Outline Listening Unit 13 Small Talk Reading Unit 1 A Cultural Difference: Being On time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การวัดการกระจาย
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน(Orthodontic appliance)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเตรียมแบบหลัก
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
14.00-15.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เตาเผาพอร์ซเลน เครื่องทำความสะอาดด้วยความถี่สูง เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ เครื่องเป่าทราย
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 5: 01 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 05 มีนาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 01 มี.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 02 มี.ค. 2564 วันพุธ ที่ 03 มี.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 04 มี.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 05 มี.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 14 Vacations Reading Unit 2 Changing Lifestyles and New Eating Habits
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก: ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การนำเสนอข้อมูล
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การถอดแบบหลักและการทำแบบทนไฟ, การทำกระสวนขี้ผึ้ง ปักสปรู ทำเบ้าหลอม
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : หม้อต้มอะคริลิก เครื่องขึ้นรูปด้วยความร้อน
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ค่าของเงินตามเวลา
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่น
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ดิสทอลชู
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเตรียมแบบจำลองหลัก: ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : แบบศึกษา (Study model) ครั้งที่ 4 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยเรซิน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 6: 08 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 08 มี.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 09 มี.ค. 2564 วันพุธ ที่ 10 มี.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มี.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้(Removable appliance)
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพ.นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 15 Apartment Living Reading Unit 3 Technology Competes for Family Time
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การจำลองแบบหลัก: ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00   
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๑
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยเรซิน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การดัดลวด (Wire bending) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การสร้างสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : ผศ.ทพ.โชติรส คูผาสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 7: 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 15 มี.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 16 มี.ค. 2564 วันพุธ ที่ 17 มี.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มี.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 19 มี.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 16 Movies Reading Unit 4 Language: Is It Always Spoken '
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ดอกเบี้ย เงินลดและค่ารายปี
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแบบทนไฟ: ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : หลักการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00   
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๒
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณา ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ตะขอทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic clasp) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 8: 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 23 มี.ค. 2564 วันพุธ ที่ 24 มี.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มี.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 26 มี.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง (Active plate)
อาจารย์ : รศ.ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 17 The Weather Reading Unit 5 Loneliness: How Can We Overcome It''
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ใช้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดถอดได้และฟันปลอม ๓
อาจารย์ : รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณาครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 9: 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 - 02 เมษายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 30 มี.ค. 2564 วันพุธ ที่ 31 มี.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 01 เม.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 02 เม.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ 
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 18 Shopping Reading Unit 6 The Importance of Grandmothers
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 5
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 126 Mathematics for Dental Technicians  
หัวข้อ : ผลตอบแทนจากการลงทุน
อาจารย์ : ผศ.สุมล ยุทธสารประสิทธิ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น (Fixed appliance)
อาจารย์ : อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพช่องว่างชนิดติดแน่นบางส่วน
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ส่วนประกอบที่ใช้เคลื่อนฟัน (Active component) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ" 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การออกแบบสื่อและการสร้างสื่อโฆษณาครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ตั้งไพศาลกิจ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 10: 05 เมษายน พ.ศ. 2564 - 09 เมษายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 เม.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 06 เม.ย. 2564 วันพุธ ที่ 07 เม.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 08 เม.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 09 เม.ย. 2564
08.00-09.00   
วันจักรี 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การแต่งแบบขี้ผึ้งของโครงโลหะ: ครั้งที่ 6 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
ตารางสอบรายวิชา 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : Lab.
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะเจือโคบอลต์-โครเมียมและการขัดแต่งโครงโลหะ
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๑
อาจารย์ : อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 5
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Hawley ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 11: 12 เมษายน พ.ศ. 2564 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 เม.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 13 เม.ย. 2564 วันพุธ ที่ 14 เม.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 15 เม.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 16 เม.ย. 2564
08.00-09.00 วันสงกรานต์ 
วันสงกรานต์ 
วันสงกรานต์ 
วันสงกรานต์ 
  
09.00-10.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 6
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00 พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การสำรวจ ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 12: 19 เมษายน พ.ศ. 2564 - 23 เมษายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 19 เม.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 20 เม.ย. 2564 วันพุธ ที่ 21 เม.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 22 เม.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 23 เม.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Spring retainer ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 19 Using the Telephone Reading Unit 7 Innocent Until Proven Guilty: The Criminal Court System
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์: ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Spring retainer ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 136 Maintenance of Instruments  
หัวข้อ : ตู้อบแห้ง เครื่องบ่มด้วยแสง
อาจารย์ : นายปรีดา วันสุข
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ที่นิยมใช้ทางทันตกรรมสำหรับเด็ก๒
อาจารย์ : รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 7
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การติดสปรูบนแบบขี้ผึ้ง และการลงอินเวสต์เมนต์: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเหวี่ยงโลหะผสมโคบอลท์-โครเมียม: ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 13: 26 เมษายน พ.ศ. 2564 - 30 เมษายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 26 เม.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 27 เม.ย. 2564 วันพุธ ที่ 28 เม.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 29 เม.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 30 เม.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 8
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก1,2,3
อาจารย์ : ศ.คลินิกทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 20 Describing Things Reading Unit 8 The Reliability of Eyewitnesses
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 1 (Active plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การพิมพ์สันเหงือกในสภาพรับแรงและการเปลี่ยนแปลงแบบหลัก
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
10.00-11.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักกับเครื่องแสดงการสบฟัน
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ควอตฮีลิค และดับเบิ้ลยูอาร์ช
อาจารย์ : อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : ตะขอชนิดลวดดัด
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดไม่ให้แรง (Passive plate) Spring retainer ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 1 (Active plate) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 1 (Active plate) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 14: 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 03 พ.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 04 พ.ค. 2564 วันพุธ ที่ 05 พ.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 06 พ.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 07 พ.ค. 2564
08.00-09.00   
วันฉัตรมงคล 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 2 (Active plate) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับไม่ได้
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ ( Soldering)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และการทำแบนด์ (Resistance welding and construction band)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : พื้นเอียงหน้าชนิดติดแน่น
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดิจิทัล โมเดล ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางสาวญาสุมินทร์ เขียนวงศ์
ห้องเรียน :  
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 2 (Active plate) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 15: 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 10 พ.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 2564 วันพุธ ที่ 12 พ.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 13 พ.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 14 พ.ค. 2564
08.00-09.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 9
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
วันพืชมงคล* 
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 3
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมไฟฟ้า (Resistance welding) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Introduction and prepare model
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ครอบฟันและการดัดแปลง
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือถอดได้ชนิดให้แรง 2 (Active plate) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
กิจกรรม 5ส. 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 4
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 16: 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 17 พ.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 18 พ.ค. 2564 วันพุธ ที่ 19 พ.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 20 พ.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 21 พ.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การดัดตะขอลวด ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมไฟฟ้า (Resistance welding) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 21 Direactions Reading Unit 9 Solving Crimes with Modern Technology
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B3 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การเลือกฟัน เรียงฟัน และ การแต่งขี้ผึ้ง
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 1
อาจารย์ : อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00   
DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : เมาท์การ์ดทางทันตกรรมเด็ก
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : การทำแบบจำลองด้วยปูนปลาสเตอร์ครั้งที่ 10
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การขัดแต่งโครงโลหะฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 5 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : ดูงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน :  
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 17: 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 24 พ.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 25 พ.ค. 2564 วันพุธ ที่ 26 พ.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 27 พ.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 28 พ.ค. 2564
08.00-09.00   
  
วันวิสาขบูชา 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
  
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 22 People We Know Reading Unit 10 Ancient Artifacts and Ancient Air
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 2
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00 DTSD 142 Pedodontics  
หัวข้อ : ซีเมนต์วัสดุทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย B9 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำถาดพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์สันเหงือกในสภาพที่รับแรงได้: ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : การเชื่อมโลหะ (Soldering) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 18: 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - 04 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 31 พ.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 01 มิ.ย. 2564 วันพุธ ที่ 02 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 03 มิ.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 04 มิ.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ และพาลาตัลบาร์ (Quad helix & Palatal bar)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 23 Places Reading Unit 11 Medical Technology: Saving Lives with Robotics
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Laboratory of Pedodontic 3
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว(Repid maxillary expansion)
อาจารย์ : ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันที่ใช้นอกปาก (Extra-oral appliance)
อาจารย์ : อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การเรียงฟัน ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การทำแท่นกัด: ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 19: 07 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 07 มิ.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 08 มิ.ย. 2564 วันพุธ ที่ 09 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิ.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 11 มิ.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือฟังชั่นนัล Functional appliance (Activator, Twinblock)
อาจารย์ : อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Listening Unit 24 Health Reading Unit 12 Mars: Our Neighbor in Space
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : พาลาตัลบาร์ (Palatal bar) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Pouring Study model
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การยึดแบบหลักเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : ควอดเฮลิกซ์ (Quad helix) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การแต่งขี้ผึ้ง ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 20: 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 15 มิ.ย. 2564 วันพุธ ที่ 16 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิ.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 18 มิ.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ อัดและบ่มอคริลิก, การนำแบบหลักกลับมายึดในเครื่องแสดงการสบฟัน แก้ไขการสบฟัน และขัดแต่งฟันเทียมบางส่วนถอดได้
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Review Listening Unit 13-24 Writing Unit 1 Shapes
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : พาลาตัลบาร์ (Palatal bar) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 143 Laboratory of Pedodontics I  
หัวข้อ : Pouring Study model
อาจารย์ : อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การเลือกฟัน การเรียงฟัน และแต่งขี้ผึ้ง: ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 21: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 21 มิ.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 22 มิ.ย. 2564 วันพุธ ที่ 23 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิ.ย. 2564 วันศุกร์ ที่ 25 มิ.ย. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เฝือกฟันทางทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic surgical splint)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดเร็ว (Rapid maxillary expansion) ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น (Fixed retainer) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้1,2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น (Fixed retainer) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : การเรียงฟันในแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา (Model set up)
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00   
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง: ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 2 Measurements Writing Unit 3 Comparisons and Contrasts
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การลงฟลาสค์ การอัดอะคริลิก และการขัดแต่ง ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 127 Creation of Instruction Media  
หัวข้อ : โครงงาน ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวปิยภรณ์ วัฒนอาภรณ์ชัย,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นางสาวศิรินันท์ ชงกุล,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 22: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย. 2564 วันอังคาร ที่ 29 มิ.ย. 2564 วันพุธ ที่ 30 มิ.ย. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 01 ก.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 02 ก.ค. 2564
08.00-09.00   
  
  
  
  
09.00-10.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น, ชนิดสปริงและเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Fixed & Clear retainer, Clear aligner)
อาจารย์ : ผศ.ทพญ.ศรินนา ตันติธนเศรษฐ์
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Clear aligner) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบใส (Clear aligner) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 2
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
10.00-11.00 DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่
อาจารย์ : ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 138 Laboratory of Removable Partial Dentures I  
หัวข้อ : การซ่อมฟันเทียมถอดได้ชนิดอะคริลิก ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา,นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 125 English II  
หัวข้อ : Writing Unit 4 Classifications and Definitions Writing Unit 5 functions
อาจารย์ : อ.พิกุลกานต์ รุจิราภา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 140 Orthodontics  
หัวข้อ : Self study
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่ (Obturator) ครั้งที่ 1
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 23: 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 05 ก.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 06 ก.ค. 2564 วันพุธ ที่ 07 ก.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 08 ก.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 09 ก.ค. 2564
08.00-09.00   
  
Make up. 
Make up. 
Make up. 
09.00-10.00 DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : เครื่องมือปิดเพดานโหว่ (Obturator) ครั้งที่ 2 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 137 Removable Partial Dentures  
หัวข้อ : อภิปรายกลุ่ม
อาจารย์ : นายสุทัศน์ จิตรชื่น
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
10.00-11.00   
11.00-12.00   
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00 DTSD 139 Laboratory of Removable Partial Dentures II  
หัวข้อ : การซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้: ครั้งที่ 3 (Hand in)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม - 
DTSD 141 Laboratory of Orthodontics I  
หัวข้อ : อภิปรายผล (Discussion)
อาจารย์ : นางรัญดา ดำสิม,นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา
ห้องเรียน : ห้องประชุม / ห้องบรรยาย A8 
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00   
  
  
  
  


  สัปดาห์ที่ 24: 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คาบเรียน วันจันทร์ ที่ 12 ก.ค. 2564 วันอังคาร ที่ 13 ก.ค. 2564 วันพุธ ที่ 14 ก.ค. 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.ค. 2564 วันศุกร์ ที่ 16 ก.ค. 2564
08.00-09.00   
  
ปัจฉิมนิเทศ 
  
วันอาสาฬหบูชา 
09.00-10.00 ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
10.00-11.00   
  
11.00-12.00   
  
  
12.00-13.00 พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
พักเที่ยง 
13.00-14.00   
ตารางสอบรายวิชา 
ตารางสอบรายวิชา 
14.00-15.00   
15.00-16.00   
  
16.00-17.00