หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ประกาศ
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
 ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
 ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
 ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 ประกาศ กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 ประกาศ กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 ประกาศ กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxxx เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxxx เป็นต้นไป พ.ศ. 2563
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559
 กำหนดการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 - 6 ปีการศึกษา 2563
 ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตปกติ (ไทย) ระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2563 สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxx เป็นต้นไป