หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  ประกาศ
 ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่องการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2563