หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
 ใบคำร้องทั่วไป
 ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า
 ใบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา_ED3พย.66
 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา-สำหรับผู้ปกครอง
 ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา-สำหรับนักศึกษา
 แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
 แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอกลับเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย Elective ปีการศึกษา 2565
 แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย ปีการศึกษา 2565
 แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอสอบทดแทน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน(ย้าย,สลับคาบ)ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2564
 แบบฟอร์ม คำร้องขอชั่วโมงทดแทน(ลา,ขาดสอน)ไปแล้ว ปีการศึกษา 2564
 แบบฟอร์มอนุมัติค่าสอนอาจารย์พิเศษ
 แบบฟอร์มเชิญสอนอาจารย์พิเศษ