หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
26/09/2565 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
26/09/2565 แนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
26/09/2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี1
28/09/2565 รับเครื่องมือทางทันตกรรมปฏิบัติการ
13/10/2565 วันคล้ายวันสวรรคตฯสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
14/10/2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
21/10/2565 งานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
23/10/2565 วันปิยมหาราช
24/10/2565 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
16/11/2565 - 18/11/2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
24/11/2565 - 25/11/2565 กิจกรรมเตรียวก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย
30/11/2565 สอบแลปกริ่ง
05/12/2565 วันสำคัญของชาติไทย
05/12/2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ / วันชาติไทย
12/12/2565 วันหยุดชดเชยฯ
27/12/2565 สอบแลปกริ่ง
30/12/2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
31/12/2565 วันสิ้นปี
01/01/2566 วันขึ้นปีใหม่
02/01/2566 วันหยุดชดเชยฯ
18/01/2566 พิธีมอบประกาศนียบัตร
13/02/2566 - 17/02/2566 Make Up
19/02/2566 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา