หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
05/02/2567 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
26/02/2567 ชดเชย วันเข้าพรรษา
06/04/2567 วันจักรี
13/04/2567 - 15/04/2567 วันสงกรานต์
30/06/2567 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา