หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
03/01/2566 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
04/01/2566 #ปี2-2
08/02/2566 พบอาจารย์ที่ปรึกษา2
02/03/2566 กิจกรรมวันพระราชทานนามฯ
06/03/2566 วันมาฆบูชา
31/03/2566 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
06/04/2566 วันจักรี
12/04/2566 กิจกรรมวันสงกรานต์
13/04/2566 - 15/04/2566 วันสงกรานต์
17/04/2566 ชดเชยวันสงกรานต์
04/05/2566 วันฉัตรมงคล
11/05/2566 วันพืชมงคล
05/06/2566 ชดเชย วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และ วันวิสาขบูชา
05/06/2566 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา