หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย Elective ปีการศึกษา 2565
 แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอสอบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย ปีการศึกษา 2565
 แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอสอบทดแทน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ Update
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 6
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 5
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 4
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 2
 แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน(ย้าย,สลับคาบ)ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2564
 แบบฟอร์ม คำร้องขอชั่วโมงทดแทน(ลา,ขาดสอน)ไปแล้ว ปีการศึกษา 2564
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข) ใช้ในกรณีรายวิชาเปิดสอนในช่วงประกาศหยุดโควิต64
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 2
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 6
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 5
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 4
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 6
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 5
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 4
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 2
 แบบฟอร์มอนุมัติค่าสอนอาจารย์พิเศษ
 แบบฟอร์มเชิญสอนอาจารย์พิเศษ
 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 3
 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 6
 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 5
 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 4
 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ตารางสอนหลักและตารางสอนย่อย นศ.ทพ.ชั้นปีที่ 2
 แบบฟอร์มตารางสอนย่อย ปีการศึกษา 2563