ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มตารางสอนย่อย ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข) ใช้ในกรณีรายวิชาเปิดสอนในช่วงประกาศหยุดโควิต พค.-มิย.

วันที่ : 18 2563

ฉบับแก้ไขเพื่อรองรับสถานการณ์โควิต-19ผู้จัดทำประกาศ
นันท์นภัส คูณเทือกเถา
หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต