หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
08/07/2567 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
08/07/2567 - 12/07/2567 พักกลางวัน
28/07/2567 วันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
04/08/2567 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา