หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
01/11/2564 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
01/11/2564 ปฐมนิเทศปี1
01/11/2564 แนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
03/11/2564 รับเครื่องมือทางทันตกรรมปฏิบัติการ
06/12/2564 ชดเชย วันสำคัญของชาติไทย
10/12/2564 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15/12/2564 ซ้อมหนีไฟ
16/12/2564 - 17/12/2564 กิจกรรมเตรียวก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย
22/12/2564 Sport Day
27/12/2564 สอบแลปกริ่ง
31/12/2564 วันสิ้นปีเก่า
03/01/2565 ชดเชย วันขึ้นปีใหม่
05/01/2565 กิจกรรม "ชวนดูหนัง เติมพลังใจ"
12/01/2565 พิธีมอบประกาศนียบัตร
14/01/2565 สอบแลปกริ่ง
07/02/2565 DTSD 134 วัสดุพิมพ์ปาก: ไฮโดรคอลลอยด์ชนิดไม่ผันกลับและชนิดผันกลับ (เสริม)
07/02/2565 Present Dental Materials I หัวข้อ วัสดุใช้ในการขัดเรียบขัดมัน
11/02/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B8
15/02/2565 วันมาฆบูชา
17/02/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B6
22/02/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B3
24/02/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B4
01/03/2565 กิจกรรม 5ส.
03/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B3
07/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย A8
09/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย A8
16/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B3
25/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย B8
25/03/2565 DTSD 121 English I / ห้องบรรยาย A8
01/04/2565 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
03/04/2565 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา