หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
01/02/2564 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
01/02/2564 - 16/07/2564 พักเที่ยง
26/02/2564 วันมาฆบูชา
06/04/2564 วันจักรี
13/04/2564 - 15/04/2564 วันสงกรานต์
16/07/2564 วันอาสาฬหบูชา
18/07/2564 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา