หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
29/10/2561 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
22/11/2561 Orientation Clinic
05/12/2561 วันสำคัญของชาติไทย
10/12/2561 วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
26/12/2561 Sport Day
31/12/2561 วันสิ้นปีเก่า
01/01/2562 วันขึ้นปีใหม่
22/01/2562 จัดสถานที่
23/01/2562 กีฬาสีสัมพันธ์
31/01/2562 - 01/02/2562 หยุดตามมติ ครม
19/02/2562 วันมาฆบูชา
26/02/2562 จัดสถานที่
27/02/2562 ทอดผ้าป่า
06/03/2562 นำเสนอผลงาน
13/03/2562 นำเสนอผลงาน
20/03/2562 นำเสนอผลงาน
31/03/2562 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา