หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
12/06/2566 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
05/07/2566 พิธีไหว้ครูปฏิบัติการคลินิก
28/07/2566 วันเฉลิมฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
12/08/2566 วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
12/08/2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
23/10/2566 วันปิยมหาราช
19/11/2566 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา