หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  AUN-QA

AUNQA

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network - AUN) การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance - AUN-QA) เป็นกลไกหนึ่งที่นำมาใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในระดับอาเซียน ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) และ The ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียนนั้นจะเป็นการประเมินเพื่อรองรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งประโยชน์ของการประเมินดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประกอบกับในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกำหนดให้มีการดำเนินการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้เตรียมความพร้อมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA และ สกอ.

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2563 จะขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรอบการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 174 วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563