หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
14/01/2562 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
16/01/2562 ##
19/02/2562 วันมาฆบูชา
20/02/2562 พบอาจารย์ที่ปรึกษา2
02/04/2562 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
06/04/2562 วันจักรี
08/04/2562 ชดเชย วันจักรี
10/04/2562 กิจกรรมวันสงกรานต์
13/04/2562 - 15/04/2562 วันสงกรานต์
13/04/2562 - 15/04/2562 วันสงกรานต์
16/04/2562 ชดเชย วันสงกรานต์
13/05/2562 วันพืชมงคล*
20/05/2562 ชดเชย วันวิสาขบูชา
09/06/2562 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา