หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
04/01/2565 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
16/02/2565 วันมาฆบูชา
30/03/2565 กิจกรรมวันสงกรานต์
01/04/2565 กิจกรรมทันตกรรมฟรีเนื่องในวันพระราชสมภพฯ
06/04/2565 วันจักรี
13/04/2565 - 15/04/2565 วันสงกรานต์
04/05/2565 วันฉัตรมงคล
13/05/2565 วันพืชมงคล*
16/05/2565 ชดเชย วันวิสาขบูชา
16/05/2565 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา