หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  แสดงแบบตาราง
วันที่
กิจกรรม
31/07/2560 เริ่มปีการศึกษาของชั้นปี
16/08/2560 *
24/09/2560 วันมหิดล
27/09/2560 งานเกษียณอายุฯ
23/10/2560 วันปิยมหาราช
05/12/2560 วันสำคัญของชาติไทย
10/12/2560 วันรัฐธรรมนูญ
29/12/2560 วันสุดท้ายของภาคการศึกษา