ประกาศ

ป.หลักเกณฑ์การเข้าสอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) พ.ศ. 2560

วันที่ : 08 2563

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 14 มิ.ย.60)ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์