ประกาศ

ป.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

วันที่ : 08 2563

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562)ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์