ประกาศ

ป.เครื่องแบบปฏิบัติงานคลินิกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง พ.ศ.2560

วันที่ : 08 2563

เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติงานคลินิกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง พ.ศ.2560

(ลงวันที่ 15 มิ.ย.60)ผู้จัดทำประกาศ
ภาวิณี วินพิชัย
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์